Archive | June, 2013

Tags: , , , , , , , , ,

Teologija i simbolika ikone

Posted on 18 June 2013 by heroji

Miloš Janković

 

Teologija i simbolika ikone
U V O D

 

Sedmi Vaseljenski Sabor, održan 787. god. u Nikeji, u vreme vladavine Konstantina VI i carice Irine, pod arhipastirskim nastojateljstvom svetog Tarasija Carigradskog, pored usvojenih 22 pravila (kanona) i potvrde kanona i dogmata s prethodnih Sabora u Orosu Vere, između ostalog, izričito kaže: „Pošto je, (dakle), to sve tako, mi idući carskim putem i sledujući bogonadahnutim učenju Svetih Otaca naših i predanju Saborne Crkve – jer znamo da je to predanje Duha Svetoga Koji obitava u Njoj – određujemo sa svakom pažnjom i tačnošću: da se paralelno sa znakom Časnog i Životvornog Krsta postavljaju časne i svete ikone – koje su odgovarajuće urađene od boja i mozaika i drugog materijala – u svetim Božjim crkvama, na sveštenim sasudima i odeždama, na zidovima i daskama, u kučama i po putevima; (i to): ikonu Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i Prečiste Vladičice naše Svete Bogorodice, i Časnih Anđela, i svih Svetih i Prepodobnih ljudi. Jer ukoliko se ove stalno posmatraju u ikoničnim (likovnim) izobraženjima, utoliko se i oni koji ih gledaju pokreću ka željenju i podržavanju samih Originala. I da se ovima (ikonama) odaje celivanje i počasno poklonjenje, ali ne i istinsko služenje po veri našoj, koje priliči samo Božanskoj prirodi, nego da se kao što znaku Časnog i Životvornog Krsta i Svetim Jevanđeljima i ostalim sveštenim posvetama, tako da i u čast ovih činimo prinos kađenja i svetlosti (sveće i kandila), kao što je to bio pobožan običaj i u drevnih (hrišćana). Jer čast koja se odaje ikoni (liku) prelazi na Original (prvolik) i ko se poklanja ikoni, poklanja se ličnosti onoga koji je naslikan”. [1]

Ovaj duži citat, s razlogom naveden u potpunosti, vrlo jasno ukazuje na suštinu problema koji je doveo do tzv. ikonoboračke krize, ali i rešava svaku dogmatsku i kanonsku zapitanost u vezi sa ikonom i ikonopoštovanjem.

 


[1] Popović R.V., Vaseljenski sabori (odabrana dokumenta), Beograd, 2002, str. 155–157

 

Reči svetih  Otaca, okupljenih na ovom Saboru (broj učesnika sabora  razlikuje se u zavisnosti od izvora, i kreće se od 330 do 367; prema potpisima na saborskim aktima, bilo ih je 308), potvrdile su dogmatsko i kanonsko određenje saborne Crkve hrišćanske o stavu prema ikonama. Razdor izazvan odnosom prema tom stavu nužno je implicirao sazivanje Vaseljenskog Sabora koji je, vođen Duhom Svetim, blagoizvoleo da obznani o tome kome se i kako odaje čast, i kako poklonjenje i molitva satvorena pred ikonom jeste direktno obraćanje prvoliku na njoj izobraženom. Ili, kako je sveti Jovan Damaskin pisao u svojim poznatim Besedama protiv ikonoboraca: „I u Bogu postoje ikone i paradigme (prauzori) onoga što je od njega nastalo, tj. Njegov predvečni svet, večno istovetni. Jer ono što je Božansko po svemu je nepromenljivo i nema u njemu promene ili senke izmene. Sveti Dionisije, duboki znalac Božanskih stvari, koji je razmišljao o Bogu bogonadahnut, naziva ove ikone i paradigme (prauzore) – predodređenima.”[2]

Ovakvo Damaskinovo teološko promišljanje ikone i ikonopisa uopšte, imalo je veliki uticaj na stavove mnogih autora kasnije i dalo trajan pečat ukupnom razmatranju ikone iz svih aspekata. Osim toga, sagledavanje teološkog značaja ikone, sa stanovišta Pravoslavnog učenja, uvek je kroz istoriju bilo i brana jeretičkim učenjima (o tome je, načelno, bilo reči u delu knjige koji se bavio ikonoboračkim sporom), bez obzira na prirodu i pojavnost same jeresi.

Sledstveno ovako postavljenom i usmerenom konceptu promišljanja, kao nužan  nameće se i njegov sadržaj, uzimajući u obzir postulate naučnoistraživačkog rada, ali i širi, ne samo navikom omeđen, prostor za razmatranje teološko-simboličkog značenja i značaja ikone i ikonopisa u celini. Mnoge forme okazivanja ikone i svega što ona zapravo u životu vernih jeste, biće ovde dotaknute i u meri, Bogom autoru podarenih moći, posmatrane i sagledane. Dogmatika ikone, njena estetika i teologija (teologičnost), njena simbolika i likovnost, kao i semiotički i didaktički karakter, njeno vaspitno značenje i uloga, ali i mogućnost ostvarivanja molitvenog dijaloga – samo su neke od tema koje će biti predmet proučavanja.

 


[2] Citirano prema kritičkom izdanju Beseda o ikonama Bonifacijusa Kotera (Bonifatijus Koter, Die Shriften des Johannes von Damskos, III De Gryter, Berlin, New York,1975, isto kao i kod Popović R.V., nav delo.

 

I Teološko-simboličko određenje ikone

 

Pri teološko-simboličkom određenju ikone nužno je na početku definisati šta ikona zapravo jeste u svom tvarnom obliku, a potom tek njenu „opipljivost” transponovati u ono šta ona zaista jeste, ili – parafrazirajući S. Bulgakova – njenu vidljivost nevidljivog rečima objasniti, iskazati i pokazati.

Novgorod Ikona Arhangel

U ikoni, kao slici (pre svega i na početku), sabivstvuje prvolik, sabivstvuje izobraženi. Stoga, glavni problem u teološkom razmatranju ikone i predstavlja teškoća razumevanja i prihvatanja „priznavanja” bez – obraznosti a time i neizobrazivosti Božanstva, s jedne strane, i njegove „predstave o nama kroz primanje čovečijeg oblika, a time i izobrazivosti, s druge”[3]

Ikona, dakle, jeste i slika (i kao takvom, njom se možemo baviti i sa stanovišta estetike, istorije umetnosti, zanatsko-tehnološkog aspekta njene izrade i dr.), ali i ne samo to, tačnije rečeno – ona je daleko više od toga.

Ono što se danas podrazumeva pod ikonom, i koje određenje ćemo koristiti u ovom radu, definisano je, između ostalog, i učenjem sv. Jovana Damaskina, njegovom podelom na šest vrsta, kao i Predanjima drugih sv. Otaca, a naravno i odlukama Sabora na kojima je pitanje ikonopoštovanja razmatrano.[4]

Osim toga, važno je istaći uzročno-posledičnu vezu između teološkog (dogmatskog) i simboličkog značenja ikone, odnosno naglasiti da mogućnost njenog simboličkog poimanja i razumevanja proizlazi iz njene teološke određenosti. Ili, najtačnije rečeno, prepričavajući pouku sv. Jovana Damaskina – shvatiti da klanjanje (poklonjenje) ikoni u njenoj tvarnoj pojavnosti ne znači i kroz nju, klanjanje (poklonjenje) Gospodu, nego da je ikona samo posrednik, simbolički prenosnik, našeg poklonjenja Bogu i Njegovim svetima. Izražavanje časti (počasti) ikoni je simbolički čin spoznaje da je kroz nju, ikonu, Gospod stvarno prisutan i da se, zapravo, sva počast odaje Njemu, sveprisutnom i svevečnom.

 


[3] Bugalkov S., Ikona i ikonopoštovanje (dogmatski ogledi), Beograd, 1998., str. 27.

[4] Videti o tome više npr. Milović J. Umetnost i Religija u Vizantiji, manastir Tresije, 1997, Jevtić  A. Svete ikone, Cetinje, 1999, Zbornik autora Pravoslavlje i umetnost, Beograd, 2004. i dr.

 

Nadalje, nemoguće je potpuno razdvojeno razmatrati teološko i simboličko značenje ikone, kao što je, istovremeno, i nemoguće objediniti njihova, ipak, po mnogo čemu raznorodna i različita ispoljavanja – i to i u okviru Crkvenog učenja, dogmatsko-kanonskog određenja, ali i u svakodnevnom, profanom životu. Naročito ilustrativan primer za to jesu Srbi, koji kao narod pretežno Pravoslavne vere, ima i jedan svoj poseban običaj, jedan gotovo institut vere – krsnu slavu – gde ikona svetitelja ima naglašenu ulogu i značaj.

Već smo istakli značaj rada, dela i rezultata mnogih crkvenih Otaca na polju pravovernog shvatanja suštine ikone u pravoslavnoj teološkoj misli, ali je, kao ilustraciju navedenog u prethodnim redovima, nužno ponoviti suštinsku dogmatsku (teološku) postavku sv. Teodora Studita (759-826): „Hristos koji se ne može opisati bio bi neovlapoćeni Hristos.”[5] Dogmat bogovaploćenja je kamen temeljnik vere. On nije dokaz, budući da vera, istinska i sveprožimajuća, ne traži dokaze, ona jednostavno postoji, ona jeste. Slika (ikona) je slika ipostasi, a ne prirode Gospodnje i nije na toj slici (ikoni) „čovek Isus”, već ovaploćeni Logos, koji baš time što je uzeo sve osobine ljudskog bića na sebe (pa samim tim i mogućnost da bude ikonopisan) – svedoči o svom ovaploćenju.

U prilog svemu tome, jedan drugi veliki crkveni Otac, patrijarh carigradski Nikifor (na patrijaršiskom tronu u periodu 806-815.), uvažavajući sve ono što je sv. Damaskin postavio kao osnov pravoslavnom tumačenju ikone, svoja promišljanja u teološko – simboličkom poimanju ikone, bazira na jevanđelskim tumačenjima bogovaploćenja, tako da je njegov krucijalni dokaz bio sadržan u Novozavetnim knjigama koje su svedočile o Hristovoj ljudskoj prirodi, o Njegovim ljudskim potrebama, kao što su umor, glad, žeđ, tuga, suze.

Dakle, ono što se kao zajednički imenitelj nameće, jeste činjenica da se teologija ikone izkazuje u načinu shvatanja da se Isus Hristos može ikonopisati, odnosno „Ikona Hrista je ikona par excellence i predstavlja ispovedanje vere u ovaploćenje”.[6]

Ikona, tako, jeste i temeljnik vere, i ona je izraz i saznanja i spoznanja, ona vodi ka sozercanju – kao kruni svakog podvižništva i bogotražiteljstva.

 


[5] Studit.T, Antirrhetics I, PG 409 C; prema Majendorf J., Vizantijsko BogoslovnjeBeograd, 2001. str. 75.

[6] Majendorf J., Vizantijsko Bogoslovlje, Beograd, 2001, str. 75

 

Njena teologija izvire iz njene vanvremenske simbolike, a njeno simboličko delovanje je „isto kao i molitva i, u najvišim ostvarenjima, kao svete tajne.”.[7] Odnosno, njen sveobuhvatni teološko-simbolički značaj se kod vernih ogleda kroz povratnu spregu uticaja, tj: „Ikona, kao i molitva, na višim nivoima već sama u sebi poseduje prvolik, koji čudnovato deluje kroz nju.”[8]

 

Nadalje, što se simboličkog značaja i značenja ikone tiče, ona – da ponovimo uspelu sintagmu Pavla Florenskog – jeste „vidljivo jevanđelje”, jeste Sveta knjiga i za one koji ne znaju slova. Sva blagodat i svo bogonadahnuće ikonopisca, čiju ruku sasvim sigurno vodi Duh Sveti, pri izobražavanju lika na ikoni preliva se i na onoga koji ikonu gleda. Naravno, to je samo površinski sloj simbolike, onaj koji možemo nazvati umetničkim. Onaj dublji, istinitiji, sadržan je u gledanju i viđenju ikone očima duše, u pogledu koji je kadar videti i iza, i u dubinu. Tačnije, rečima Pavla Aleksandroviča Florenskog (1882-1943): „Ikona je isto što i nebesko viđenje, i nije isto (s njim): to je linija koja okružuje viđenje. Viđenje nije ikona; ono što je realno samo po sebi; ali ikona koja se poklapa sa duhovnom slikom (pa) sama po sebi odvojena od njega (ona) nije ni lik, ni ikona, nego daska.”[9]

Dakle, ikona je sama po sebi (i) simbol. I simbolika doživljaja Boga i Njegovih svetih. I svega onoga što jeste atribut Boga i božanskog, svetiteljskog. Najočigledniji primer za to je, u vizantijskom ikonopisu, zlato, zlatna podloga. „Zlato simbolizuje božansku svetlost, ono nije boja, jer boje se primaju kao odsjaj svetlosti.”[10]

Ono što je na ikoni predstavljeno, kao i način na koji je predstavljeno, uz ono što nam ta predstava poručuje – čini trojstvo koje određuje simboličku pojavnost ikone, okazuje spoj dva vremena, dva sveta, dva samo naizgled odvojena suštastva – Božijeg i ljudskog. A ona su, zapravo baš u ikoni – čvrsto spojena u jedan – neizraziv, nesaopštiv, nesaglediv i nedomisliv – a ipak vidljiv i prisutan, projavljen u Božjoj volji, u Njegovoj energiji, u Njegovoj sveprisutnosti.

 


[7] Komarovski V. A., Pismo o ikonopisu, Zbornik  Pravoslavlje i umetnost, Beograd, 2004., str. 116.

[8] Komarovski V. A., nav. delo., str. 116.

[9] Florenski P. Ikonostas, Nikšić, 2001. str. 41.

[10] Milović J., Umetnost i religija u Vizantiji, manastir Tresije, 1997, str. 69.

 

Simbolika ikoničnog oprisutnjenja izobraženog lika i shvatanje toga i jeste početak sricanja ikone, njenog razumevanja, poimanje njene liturgičke suštine, njenog viđenja očima duše, umozrenja koje biva sposobno da shvati da je „Hristos mogućnost svake svete slike”[11]

 

 1. 1.      Metodološki pristup

 

            Problemi istraživanja

 

Problem istraživanja teologije i simbolike ikone sadržan je u višeslojnom tumačenju značaja i uloge ikone (i ikonopisa, takođe) u religioznom životu. Kada to kažemo, podrazumevamo religiozni život kao zbir međuzavisnih uticaja, ali i kao skup posebnosti koje determinišu taj život, ali i religiju u celini.

Život Crkve, život svakog njenog verujućeg člana, život zajednice (pravoslavnih) Crkava, pa i Crkava uopšte, religijsko i religiozno shvatanje i tumačenje života u zajednici (ali i u zajedničarenju sa Bogom) – sve su to polja na kojima se iskazuje (između ostalih aspekata, naravno) i teološko – simbolički značaj, uloga i shvatanje ikone.

Pri sagledavanju celine problema istraživanja nužno je poći od osnovnih postavki datih u dogmatskom određenju kroz Saborske odluke i Predanje svetih Otaca, kao i u svemu onome što predstavlja tradiciju, Crkveno učenje i kanonski uređenu materiju. Ovako određen i omeđen problem istraživanja, bez obzira na prividno široko postavljeno polje istraživanja, kroz način i metode koje će biti primenjene – približiće nas suštinskom određenju ikone, tj. njenoj teologiji, njenoj teofaniji, njenom (bogo)javljanju, odnosno: „Ikone svetih su mesto susreta članova Crkve koja prebiva na zemlji, sa svetiteljima koji žive na nebesima i već su pribrojani nebeskoj Crkvi.(…) Budući mesto susreta neba i zemlje, ikone Hrista, Majke Božje, anđela i svetitelja stalno podsećaju verne na nevidljivo prisustvo cele nebeske punoće u Crkvi – ove vidljivo izražavaju realnost neba na zemlji.”[12]

 


[11] Nijač B., Ikona sveta slika, Beograd, 1997, str. 130.

[12] Sergejev J., Misli o bogosluženju u pravoslavnoj crkvi, Beograd, 2005, str. 18.

 

Ta realnost neba na zemlji projavljena (i) kroz ikonu, srž je teologije ikone i najviša njena simbolika.

 

 Predmet istraživanja

 

Predmet istraživanja – ikona, i njen teološko-simbolički aspekt – kao jedan od specifikuma ispoljavanja, iziskuje uporednu analizu mnogobrojnih učenja o značenju i značaju ikone s jedne strane, ali i ukupno sagledavanje ikone (njen estetski, dogmatski, molitveni, vaspitni i svaki drugi pojavni i pojmovni oblik) sa druge strane. Objektivan pristup predmetu istraživanja je imperativ, uz uvažavanje osnovnih kanonskih i dogmatskih postavki, pri čemu će poseban akcenat biti stavljen na teološko-simbolički segment proučavanja ikone. Pri svemu ovome, nužno je voditi računa da se istraživanje, pa samim tim i predmet, posmatra u svetlu osnovnih parametara koji i inače određuju svako istraživanje.

U tom smislu, potrebno je istaći sledeće:

A) Operacionalno određenje pojma istraživanja – biće obuhvaćena ikona i ikonopis u skladu sa tradicijom vizantijskog ikonopisanja, prema kanonima koje su ustrojili Crkva i praksa vizantijskog ikonopisanja, pri čemu treba naglasiti da se radi o učenju Pravoslavne Crkve hrišćanske. Istraživanje će obuhvatiti sve aspekte ikonologije, sa posebnim aspektom na teološku i simboličku njenu pojavnost i funkciju.

B) Vremenske odrednice – biće obuhvaćeno široko vremensko razdoblje (pojedini periodi samo u naznakama, a pojedinima će biti posvećeno više prostora), sa dostupnim činjenicama i podacima od početka razvoja hrišćanstva do danas, ali bez preteranog zadržavanja na pojedinostima (naročito opšepoznatim), osim kada je to nužno radi izvođenja zaključaka vezanih za osnovnu temu istraživanja. Shodno tome, biće korišćena i sva dostupna teorijska saznanja i literatura iz oblasti ikonologije, pri čemu će prednost imati bogoslovski način sagledavanja materije, uz poseban osvrt na dogmatsko- kanonske i apologetske tekstove i radove, bez obzira na vreme njihovog nastanka.

V) Prostorno određenje predmeta istraživanja – osnov će biti pravoslavni Istok, područje nekadašnjeg vizantijskog kulturnog i duhovno-verskog kruga, ali će radi ukupnosti saznanja i sagledavanja problema biti sa podjednakom pažnjom tretirano svako, na pravoslavnom ikonopisu, zasnovano promišljanje i autori koji su u svom bavljenju ikonologijom dali značajan teorijski doprinos. U okviru moći autora ovog rada, i na osnovu dostupne a relevantne literature, biće izneti svi oni zaključci i promišljanja koja su bazirana na vizantijsko-pravoslavnoj školi ikonopisa, na pravoslavnoj teologiji ikone, uključiv, naravno, i one iz poznijeg perioda, koji su se kao primarnom bavili ruskom ikonologijom i ruskom teološkom misli o ikonama i ikonologiji.

G) Disciplinarno određenje predmeta istraživanja – ikonologija je, sama po sebi, interdisciplinarna nauka, koja u sebe uključuje i teoriju umetnosti, istoriju umetnosti, istoriju kao nauku u celini, zatim sociologiju, psihologiju, kao i čitav niz teoloških naučnih disciplina – istoriju Crkve, Hristologiju, dogmatiku, patristiku, apologetiku i dr. Na osnovu iznetog, možemo zaključiti da predmet istraživanja disciplinarno smeštamo u oblast teologije, uz snažan uticaj mnogih nauka iz korpusa tzv. društvenih nauka.

 

Cilj istraživanja

 

Osnovni cilj ovog istraživanja je sagledavanje teološko-simboličkog aspekta ikone i njegov povratni uticaj na formiranje pravoslavnog sistema mišljenja i vrednosti po pitanju mesta i uloge ikona (ikone) u Crkvenom životu i životu vernih uopšte. Rezultati do kojih će istraživanje doći, u svojoj postupnoj razvojnosti, u međuzavisnosti između ikone i onoga što ona po svojoj suštini jeste i načina na koji je verni gledaju, vide, razumeju i doživljavaju (ali i tumače) – predstavljaće još jedan (mada sasvim neznatan po vrednosti) doprinos osavremenjenom, ali ispravnom, dogmatsko-kanonskom, pravoslavnom sagledavanju ikone, ikonopisa i ikonologije u celini.

Da bi bilo moguće u punoj meri postići cilj istraživanja i kvalifikovano ga prezentovati, potrebno je da se to učini sa opšteprihvaćenim uzansama u naučnom istraživanju, naravno modifikovanim obzirom na specifičnost predmeta istraživanja. Tako je nužno da naučni cilj i društveni cilj ovog istraživanja u svojim krajnjim, a objedinjenim, zaključcima pokažu svoju punu opravdanost. Naučni cilj ovog istraživanja je naučno opisivanje (deskripcija) i naučno objašnjenje (eksplanacija) teološko- simboličkog aspekta ikone, a društveni cilj je sadržan u rezultatima do kojih će se kroz istraživanje doći, i biće sadržan u zaključku koji će potvrditi, pre svega, teološki značaj ikone u životu Crkve i njenih vernih.

 

 Hipoteze istraživanja

 

Opšta hipoteza jeste teologičnost, bogoslovlje ikone, i to naročito kroz njen simbolički značaj i karakter, odnosno: „Ikone su oglašavanje istine i pismenima i nepismenima, one su izložene pred narodom.(…)”[13] Posebne hipoteze su, pak, sadržane u načinu na koji je problem teologije ikone tretiran do sada kroz istoriju i razvoj bogoslovske misli, kao i u mogućnosti interdisciplinarnog, ali i daleko kontemplativnijeg pristupa pitanjima teološko-simboličkog promišljanja ikone.

 

 Način istraživanja

 

Istraživanje će imati potpuno teorijski karakter, uz sublimaciju do sada usvojenih, naučno i bogoslovski potvrđenih saznanja, a na osnovu izvora koji se smatraju validni i verodostojni prema stavu Pravoslavne Crkve.

Način istraživanja, kao i izbor metoda istraživanja, uslovljeni su specifičnošću problema istraživanja i definisanja na osnovu ciljeva i hipoteza istraživanja, pri čemu će dominantnu ulogu imati metod analize sadržaja  (analiza sadržaja stranih i domaćih dela objavljenih na temu teološko-simboličkog razmatranja ikone, ali i ikonologije uopšte), dok će ostale metode – komparativna, deskriptivna, uzročno-posledična, istorijska i druge, biti korišćene u meri u kojoj bude bilo potrebno nadograditi osnovnu metodu, ili dodatno pojasniti zaključke do kojih će se doći korišćenjem osnovne metode.

Na kraju, u svetlu korišćenja određenih metodoloških postupaka, moguće je sagledati i naučnu opravdanost istraživanja, budući da takav pristup, sasvim izvesno, vodi ka potvrđivanju teološkog značaja ikone, ali ujedno doprinosi nešto užem, fokusiranijem uglu gledanja na pitanje simboličke uloge ikone u životu Crkve i njenih vernih. Osim toga, ono što bismo mogli nazvati društvenom opravdanošću istraživanja, sastoji se u sagledavanju pravilnog (ali i pravovernog) bogoslovlja ikone, i u značaju tog i takvog stava u odnosu na ikonu, ikonopis i ikonologiju, kao relativno mladu naučnu oblast sa stanovišta savremene nauke.

 


[13] Jovović Š.M., Estetika ikone u interpretaciji P.A. Florenskog, Beograd, 2003. str. 87.

 

 

 

II ESTETSKO – DOGMATSKA TEOLOGIČNOST I

SIMBOLIKA IKONE

 

 1. 1.      Definisanje sadržaja posmatranja

 

Teologiji i simbolici ikone i razmatranju njenog dogmatsko-estetskog sadržaja može se pristupiti na više načina i uz međusobno veoma raznorodne metode. Čak i u okviru kanonima određenih postulata, i Predanjem i crkvenom praksom utvrđenih i potvrđenih pravila – moguće je problematiku tretirati iz različitih aspekata i s različitim putevima pristupa problemu.

Međutim, u teoriji ikonologije i praksi crkvenog života (najšire posmatranog), kao i u zbiru pojavnih oblika naučnih disciplina i nauka koje se ma i u najmanjem obimu bave ikonom – dominira kao preovlađujuće stanovište da je ikonu jedino ispravno posmatrati u svetlu bogoslovskog shvatanja njene uloge, odnosno da suštinu ikonologije čini dogmat bogovaploćenja, a da estetika, simbolika, didaktičko-edukativna funkcija ikone, kao i njena molitvena i bogoslužbena uloga upravo i izviru iz ovog osnovnog dogmata vere. Ikona je, takođe, i očevidan dokaz dogme preobraženja Gospodnjeg.

Dakle, dogmatska utemeljenost je prauslov za svako razmišljanje i proučavnje ikone, dok se ono ostalo, što iz toga uzročno-posledičnim vezama proizilazi – njena ontologija, metaonologija, eshatologija, njena vaspitna i molitvena funkcija i uloga – samo su specifični vidovi ispoljavanja i aspekti koje je moguće i kojima je moguće posmatrati i tumačiti pitanja značajna za razumevanje ikonologije.

Nadalje, liturgijska funkcija ikone je takođe veoma bitna za ukupnost sagledavanja onoga što ikona zaista jeste. Semiotički apekt razmatranja ikonopisa – ikona kao znak, kao slikovni jezik – takođe je jedan od pravaca mogućeg (posebnog) pristupa. U sklopu takvog pogleda na ikonu, nužno je istaći njenu didaktičko informativnu ulogu, odnosno, parafrazirajući sv. Vasilija Velikog – ikona je nepismenima Sveta knjiga, Biblija u slikama. Ikona je, znači, ujedno i potvrda onog novog saveza Boga i čoveka, ona je novozavetno slikovno poznanje Istine.

Objedinjavajući u sebi, pored nabrojanog, na specifičan način i gnoseologiju, antropologiju, umetnost u najširem smislu pojma, svesadržavajući i ispoljavajući, pre svega, svoju teološku suštinu – „Ikona vidljivo svedoči da je Bog postao čovek ali i da je čovek, kao psihofizičko biće, sposoban i dostojan da u sebe smesti i projavi Boga, da se sjedini s Njime u međusobnoj ljubavi i besmrtnom životu, bez gubljenja svog ljudskog lika i ličnosti.”[14]

 

            Dogmatika ikone

 

„Dogmatsko zasnivanje ikonopoštovanja  i smisao ikone najpotpunije se raskriva u bogosluženjima dva praznika: Nerukotvorenog obraza (…) i Nedelje Pravoslavlja, tj. praznika pobede ikone i konačnog slavlja dogmata Bogovaploćenja.”[15]

Ovim rečima jedan od najvećih poznavalaca ikonopisa započinje jedno poglavlje svoje knjige koja se u celini bavi teologijom ikone, dajući jasnu i sažetu definiciju dogmatskog promišljanja o suštini ikone, čije je utemeljenje – više nego očigledno – u hristološkom dogmatu, koji se na liturgijsko-bogoslužbeni način okazuje vernima.

Potrebno je na početku razmatranja dogmatike ikone odrediti opšti okvir u kome je sadržano ono o čemu će biti reči. U tom smislu, sintagmu – dogmatika ikone – razložićemo na sastavne pojmove, pri čemu će definicije pojmova biti date načelno, kroz odrednice koje suštinski objašnjavaju samo pojmove.

„Dogma – pravilo, mišljenje, odluka, rešenje; saborno formulisano učenje vere u kojem Crkva prepoznaje potpun sadržaj i pravoslavno razviće apostolskog učenja prenetog bilo pisanom, bilo usmenom tradicijom.”[16]

Dogma je, dakle, ono što je nepromenljivo, neporecivo, jednom za svagda dato, ono što nikada nije i ne može biti sumnja ili pod sumnjom, ono što se ne osporava, jer je temeljnik vere, jer je put saznanja van koga drugog (ispravnog, bogougodnog) puta nema.

 


[14] Jevtić A., Duhovnost pravoslavlja, Beograd, 1990, str. 33.

[15] Uspensk, L., Teologija ikone, manastir Hilandar, 2000, str. 104.

[16] Brija  J., Rečnik pravoslavne teologije, Beograd, 1999, str. 107.

 

U dogmatu je sadržana neka odredba vere (najčešće potvrđena i Predanjem, ili Saborskom odlukom), koja često ima oblik doktrinarne definicije.

 

„Ikona – lik, slika, predstava, sveti lik, sveta slika, u dve dimenzije, koja predstavlja Gospoda Isusa Hrista, Presvetu Bogorodicu ili Svete, koje možemo naslikati stoga što su imali telo, a Kojima se klanjamo ili ih poštujemo po načelu: ’čast data ikoni prelazi na onoga koji je naslikan na ikoni.’ Kao slikovna predstava, ikona, može imati istorijske, estetske i arheološke karakteristike, ali ona ne pripada sakralnoj umetnosti, već Bogosluženju Crkve, zajedno sa Svetim Pismom i Svetim Tajnama.”[17]

Ikona je, znači, vidljivo ispoljavanje, saopštavanje, izobražavanje nevidljivog, nevidljive Božanske stvarnosti, nevidljive Božje sveprisutnosti. Ikonička oprisutnjenost izobraženog lika, kroz dogmatsku utemeljenost u činjenici ovaploćenja Sina Božijeg, predstavlja bazičan stav za promišljanje dogmatike ikone. Uz to, umno gledanje ikone – njeno sozercanje – kao oblik istinskog i istinitog Bogopoznanja, dodatno je čini dogmatski utemeljenom. Ona je, sama po sebi, sadržavajući u svojoj pojavnosti i eshatološki okvir – zaista „teologija u bojama”, kako je to govorio Pavle Florenski. U njoj se, zaista, u svojoj potpunosti, projavljuje i večni život, kao krajnji cilj oboženja.[18]

Na osnovu svega do sada rečenog, jasno je da je dogmat bogovaploćenja osnov za razmatranje dogmatike ikone, jer se spoznajom činjenice ovaploćenja Logosa – Sina Božijeg – dolazi do toga da je Bog u Hristu postao (realno) vidljiv ljudskom oku, te da teološko-dogmatsku postavku mogućnosti izobraženja Njegovog lika u sebi sadrži upravo ta Istina.

Razvoj teološko-dogmatskog promišljanja i sagledavanja ikone i ikonopisa išao je postupno, od početaka razvoja hrišćanstva i Crkve uopšte, da bi svoj vrhunac dostigao u apofatičkom bogoslovlju i učenju sv. Grigorija Palame (1296-1359), znamenitog podvižnika i bogoslova sa Atosa, čije je učenje o božanskim nestvorenim energijama i Tavorskoj svetlosti Gospodnjoj kulminacija te teologije, tj. – „negativnog ulaznog puta bogoslovske kontemplacije”.

 


[17] Brija J., nav. delo, str. 190.

[18] Videti o tome šire kod Popović J., Dogmatika pravoslavne Crkve, knjiga III, Beograd, 1978., str. 683-698.

 

Ujedno, apofaza je, i, na neki način, suština dogmatskog sagledavanja ikone. Ne mali broj autora je mišljenja da je pravoslavni Istok, kada je u pitanju dogmatika ikone i ikonologija, toliko različitog shvatanja od katoličkog Zapada upravo zato što Zapadnoj Crkvi nedostaje suštinsko shvatanje apofatičkog bogoslovlja u celini, a u dobroj meri su joj nepoznate i dogmatske postavke istinskog palamizma, odnosno isihazma – kao njegovog ishodišta. U najkraćem, srž palamizma, kada su u pitanju ikone i ikoničko izobražavanje, možemo sažeti u sledeće reči: „Palamizam sintetizuje čitavu pravoslavnu mističku teologiju u razlikovanju božanske suštine, nesaznajne i radikalno transcedentne i imanentne energije kojom čovek realno zajedničari sa Bogom (…) Ikonografski, energije mogu biti shvaćene kao najviša, konačna ikona nepristupačne božanske suštine. To je vidljiva svetlost apsolutno nevidljivog.”[19]

Ikona je, sledstveno svom razvojnom putu i savladavanju usputnih teškoća i prepreka postala svojevrsna potvrda duhovne punote, vidljivi aspekt Nebeske Crkve. Njom se, njenim sagledavanjem „očima duše”, selimo u svevremeno. Dopuštanje mogućnosti izobraženja svetog lika i samo njegovo ikonopisanje u krajnjem, predstavljaju zapravo ispovedanje vere, njenih osnovnih dogmata iskazanih (i) kroz ikonu, predstavljaju sam Simbol vere.

Sinaj Spasitelj Ikona

Nadalje, osim ovaploćenja, preobraženja, vaznesenja – ikona (odnosno mogućnost da se to naslika i okom vidi, a dušom razume), svedoči i o stradanju Gospodnjem, ali sa ciljem da vernima pokaže da je to stradanje zapravo proslavljenje.

Naravno,  te ikonične predstave, čak i kao likovni izraz, moraju biti na kanonski ispravan način izrađene, čime se, opet, potvrđuje značaj koji se ikonopisu daje u životu Crkve. Ti kanoni, pored likovnih (dakle, umetničkih) koordinata – kao zadatih, Predanjem i Učenjem omeđenih sloboda – svedoče svojom viševekovnom istovetnošću  u prilog dogmatskog određenja i utemeljenja ikonopisa. Tačnije rečeno, „crkvena umetnost, ali neodstupajuća u odnosu na hristolikost Sveta, nema potrebu da afirmiše umeća i moć bića u stvarnosti – već da prikazuje skrivenu stvarnost. Ikone i jesu prozor u nebesko i jesu interakcija smislenih svetova, kao i stvarnost upućena prema nadstvarnosti.

 


[19] Evdokimov P.,  Apofaza ili uzlazni put ikone, u zborniku „Pravoslavlje i umetnost”, Beograd, 2004, str. 128-129.

 

Ergo, izlazak iz pojavnog sveta u duhovni simbolišu ikone, jer one prikazuju uvek skrivenu stvarnost, višu stvarnost.”[20]

Kroz ikonu, dakle, Božanske energije sabrane u preobraženoj i izobraženoj prirodi (liku na ikoni) sijaju svom svojom snagom, preobražavajući ujedno i onog ko odaje počast i pred ikonom se moli. Ikona je, kako to kaže Leonid Uspenski – „Božije snishođenje čoveku i čovekov uzlet prema Bogu.” Čovek se pred ikonom preobražava, bez obzira na prividnu teškoću u razumevanju tog, pre svega dogmatskog, stava o upodobljavanju čoveka Bogu. Preobražavajući kroz upodobljavanje sebe, čovek preobražava i svoj život u svim njegovim oblicima. Ikona, dakle, iskazuje, oslikava, ispoljava, emanira oboženje, ali jednovremeno ne poništava niti sklanja išta ljudsko. Istinska punoća ljudskog odnosa sastoji se u kontemplativnom usvajanju činjenice da se vernik ne moli ikoni svetitelja, već njemu lično, njegovoj ličnosti, realno i svevremeno postojećoj, datoj kroz simbol – ikonu.

Punoća tog ljudskog odnosa se, istovremeno, može posmatrati i kao dvojna. Ona jeste i odraz dara ikonopisca (čoveka) da izobrazi (naslika) ili kopira ono što prema predvečnom predlošku slika, ali je i večita transpozicija večne stvarnosti oličene u izobraženoj predstavi. Ona je (ikona) i materijalizovana kontemplativna stvarnost, iako je, suštinski, nadumna i nadmaterijalizovana stvarnost.

Osim toga, ono što je ikonom predstavljeno, neretko ima i karakter istorijskog podatka, činjenice pretočene u znakovnu, likovnu informaciju, koja bez obzira na to što predstavlja stvarnosnu sliku onostranog, živi i svoj sadašnji, realni (u vremenu i prostoru) život. Dogmatika ikone ima i leksičku potku, ona je slikovna, dogmom omeđena priča. „Leksički značaj istine Otkrovenja, kao neposredniji, usmeren je inteligenciji čovekovoj – a to su formulisani dogmati. Oni su kao takvi intelegibilni oblici izražavanja nadlogičke stvarnosti koja prevazilazi oblike i načine našeg logičko – racionalnog istraživanja.”[21]

Ikona je, dogmatski gledano, činjenica Božijeg prisustva, ona je obožena stvarnost. Njeno razumevanje je duhovni podvig najpre, jer sva ostala razumevanja i gledanja (to jest, načini razumevanja i gledanja) ikone jesu polazišta nižeg prioriteta.

 


[20] Dragić P.R.K., Teologija umetnosti, u Zborniku „Srpska estetika u XX veku”, 2000., str. 22.

[21] Kalezić D., Teološki smisao ikone, časopis „Teološki pogledi”, br. 1. Beograd, 1973., str. 50.

 

Ključ tog dogmatskog poimanja leži u razumevanju uzročno-posledične veze između prvolika i lika na ikoni, koji je su slični izgledom (liče, ili nalikuju), ali im je suština raznorodna. Lik je samo likovna posledica uzroka, prvolika, i sve što uzrok svojom suštinom jeste samo se umom i u umu transponuje ka posledici, liku. Mogućnost spoznaje i shvatanja tog i takvog odnosa daje dogmatski okvir samom činu ikonopisanja, prenosi ikoni snagu dogmata, čini ikonu – dogmom. Dogmatska zasnovanost na večnim Istinama – Ovaploćenja, Otkrovenja, Preobraženja, Vaznesenja – izražava se dvojako: kroz različitost i istovremenu istovetnost. Različitost je ipostasna, ali je jedinstvo suštinsko, kada je u pitanju Trojičnost Gospodnja, dok je ipostasna istovetnost a suštinska različitost prisutna kada je ikona predmet promišljanja. Ikonom se, kao naslikanom Večnom mišlju, najsažetije objašnjava „grčko patrističko učenje da pravu prirodu čoveka označava život u Bogu, ostvaren jednom za svagda preko Duha Svetoga u ipostasnom jedinstvu čoveka Isusa i Logosa, i da je život u Bogu dostupan svim ljudima preko Duha Svetoga u Hristovoj ljudskoj prirodi i u Njegovom telu – Crkvi (…)”[22]

Bogovaploćenje (a samim tim i mogućnost izobražavanja) je, kao što smo rekli, premisa oboženja, ono je osnova svakog našeg saznanja o ikoni, ali i osnova svakog ljudskog zajedničarenja sa Gospodom.

Suštinska dvoslojnost ikone (i kao tvari, i kao činjenice kontemplacije), sapostojanje ljudskog i Božanskog, dogmat Trinitarnog jedinstva, i razumevanje snishođenja Logosovog ka čoveku, gde primljeno ljudsko obličje i priroda daju mogućnost Njegovog izobraženja, ikoničnog predstavljanja – temelj su dogmatike ikone.

 

Teologija ikone

 

Dogmatska utemeljenost ikone osnov je svakog njenog teološkog promišljanja i sagledavanja. Teologija, kao nauka koja proučava i u sebe sažima sva naša saznanja i razmišljanja o Bogu, veri i verom datim dogmatima, u sebe uključuje i teologiju ikone, i to u svakoj od pojedinosti kojima se ikona okazuje u realnom vremenu i prostoru, ali i u njenom višem, kontemplativnijem, duhovnom smislu. Teologičnost okone izražena je kroz njene neraskidive spone sa hristologijom, hristološkim (kao bazičnim) njenim karakterom, eshatološkim poimanjem večnosti i večne Istine da je „Bog postao čovek, da bi čovek postao Bog.”

 


[22] Majendorf J., Vizantijsko Bogoslovlje, Beograd, 2001., str. 52

 

Taj dušespasan, sinergičan proces, koji se odvija u svakom čoveku koji je na stazi bogotražiteljstva, u ikoni – kroz njen smisao i sadržaj – nalazi još jedno pomoćno sredstvo.

Sveukupnost teološkog učenja, teologije u celini, možda najbolje formuliše sledeće razmišljanje: „Zato pitanje ikona, odnosno dogmat o ikonama – nije samo ikonologija u uskom smislu reči; to je nešto daleko obuhvatnije: to je antropologija i angeologija, i još više: to je – hristologija. Ovakvu koncepciju ikone omogućuje najveća tajna pod suncem – telesno rođenje Logosa (I Tm 3,16); tajna čija je suština nedostupna čak i anđelskim umovima (I Petr 1,12) – tajna, najzad, koja je ljudima saopštena i oni saznaju da je telesno rođeni Bog neumanjena i neizmenjena sjajnost slave i obličje bića njegova (Jevr 1,3), tj. bića Očeva.”[23]

Saopštavanje, dakle, (i) kroz ikonu ovaploćenja Gospodnjeg, odnosno pružanje mogućnosti da se i kroz likovnost iskaže sjedinjenje čoveka sa Bogom, duhovni sadržaj ikone (koja bi, da tog sadržaja nema, bila samo obična slika) – čini njenu teologičnost. Duhovna realnost, ali i svevremenost, iskazana simboličkim jezikom, omogućava nam da ikonom, i kroz nju, stupimo u istinski (najčešće molitveni) dijalog sa onim ko je na ikoni izobražen, i predstavlja još jedan trud u našem delatnom životu na putu bogoupodobljavanja, odnosno: „Ikona ne izobražava Božanstvo: ona ukazuje na pričesnost čoveka ka Božanskom životu.” [24] Na taj način, ikona saučestvuje u formiranju, oblikovanju i preoblikovanju celog čoveka. Njen sadržaj utiče na meru i kakvoću duhovnog rasta, a njen smisao (odnosno shvatanje tog što ona „govori”), nadopunjuje umozrenje i pouspešuje bogoupodobljenje. Činjenica ovaploćenja (kao osnov za izobražavanje), odnosno njeno shvatanje (a samim tim, i mogućnost viđenja bogočovečanske ipostasi) je predvorje oboženja (a u krajnjem, spasenja), čime se ispunjava i konačni cilj bogoupodobljenja. Naravno, to je nemoguće ostvariti bez onoga što se naziva preumljenje, novozavetni put rađanja novog čoveka, sklapanje novog saveza čoveka i Boga.

 


[23] Kalezić M.D., U svjetlosti dogme, Beograd, 2006., str. 134-135.

[24] Uspenski L., Teologija ikone, manastir Hilandar, 2000., str. 116

 

Ikona okazuje Boga, ona izobražava podobije Božje, za šta je nužno da dođe do potpunog preobražaja, shvatajući tu promenu kao sveobuhvatnu, vrlo široku, onako kako je određuje dogmat preobraženja Gospodnjeg. „Ikonografija nije prosto umetnost, nego svakodnevni podvig vernika, priziv za preobražaj i oboženje.”[25]

Taj poziv odjekuje u sadejstvu sa liturgijskim svetotajinskim prisustvom Božjim, upotpunjuje ga, višeznačno i mnogoznačno ga uprisutnjuje, kroz ikonu ga dodatno (dogmatski) projavljuje, a činjenicom ovaploćenja Logosa – Sina Božijeg – na osnovu koje je Bog Hristom postao (realno) vidljiv ljudima – teološki ukorenjuje u svagdanji život. Ovaploćenje je, rečima carigradskog patrijarha Germana (715-730): „Njegovo vidljivo Bogojavljanje.”

Teologičnost ikone, dakle, u sebe zbira ukupnost svih oblika crkvenog života, počev od onih manifestnih, gotovo narodno-religijskih običaja, pa do najviših umnih podviga koji su kruna bogotražiteljstva i upodobljenja čoveka Bogu, ostajući čvrsto dogmatski i kanonski utemeljena a, jednovremeno, sadržinski i značenjski otvorena za sve nove načine i mogućnosti njenog «gledanja» i promišljanja. „U istočnom Pravoslavlju, ikone su prihvaćene kao glavni pokazatelji zajednice sa Bogom, tako da umetnost postaje bogoslovski i duhovno neodvojiva.”[26]

Prikazivanje Gospoda na ikoni, „čija je ikona uslov ostalih ikona», tj. prikazivanje Njegove dvojedne – bogočovečanske ličnosti”,[27] i posebnost odnosa između lika i prvolika, o čemu je bilo reči, čini osnov teološkog sagledavanja ikone, čini njenu teologiju. Preobražavanje (kroz izobražavanje) čoveka u Boga (sliku, lik Božji), odnosno Hrista, kroz pokušaj upodobljavanja Njemu jeste stalan proces, neomeđen vremenom i prostorom (pa, samim tim ni slikom), a ikonično oboženje ljudske prirode je teofanija, bogojavljanje, projava Gospodnja u čoveku, obogotvorenje, oboženje, teologija koja je dozvolila „da posmatraču Bog otvori ’duhovne oči’ da bi, posredstvom ikone, iznad ovog sveta, video (u smislu: upoznao, doživeo) onostrani svet Božji i u njemu se upodobio (…).”[28]

Realnost ljudske prirode Hrista, odnosno Njegovo uzimanje svih čovekovih osobina (pa samim tim i mogućnost da bude naslikan (ikonično izobražen)), osnovna je ikonološko-teološka premisa, prema kojoj se ikona – kao posledica te mogućnosti – odnosi kao prema uzroku.

 


[25] Kardamaskis M., Pravoslavna duhovnost, manastir Hilandar, 1996., str. 139

[26] Majendorf  J., Vizantijsko nasleđe u pravoslavnoj crkvi, Kraljevo, 2006., str. 22.

[27] Kalezić M.D., U svjetlosti dogme, Beograd, 2006., str. 133.

[28] Mijač B., Ikona sveta slika, Beograd, 1997., str. 111.

 

Jedinstvo ipostasne ličnosti Gospodnje, jednovremeno i božanske i čovečanske, i izobražavanje tog jedinstva ikonom, ujedno predstavlja, za vizantijski duhovni krug, specifičnost neodvojivosti umetnosti i bogoslovlja, teologije u celini. Ikone su i izvor ljudskog saznanja o Bogu, o proslavljenju obožene čovečanske prirode, i kao takve teološka svedočanstva Vere, „jer konačan i najviši cilj nije u poklonjenju Hristu, nego u neraskidivom i stapajućem sjedinjenju s Njim.”[29]

 

Estetika ikone

 

Kao što bogoslovlje ikone predstavlja veoma složen skup pojedinačnih pojmova koji čine njenu teologičnost potpunom, čak i u njenoj, nazovimo to, praktičnoj primeni u bogoslužbenom životu Crkve i njenih vernih, tako i estetski aspekt ikone i ikonopisa u celini nije moguće posmatrati samo u osnovnom pojmovnom određenju estetike kao nauke o lepom u prirodi u umetnosti. Pri tome, pre svega treba imati na umu to da estetika ikone i ono umetničko kod ikone doživljava kao sekundarno po značaju i vrednosti, tako da pitanja stila, forme, sadržaja, kolorita, zanatsko-tehnološkog aspekta izrade, predstavljaju samo nadopunu (iako ne i nevažnu) njenog suštinskog obeležja – njene duhovnosti i njene nadrazumske pojavnosti kao (uslovno) umetničkog predmeta, eksponata tvorevine. Ono što njenu estetičnost odvaja od ostalih umetnina jeste upravo njena duhovna vertikala, duhovna instrumentalizacija, kao i bogonadahnutost, svetost njenog sadržaja, ali i njeno delovanje u ovom , spoljnem svetu.

Naravno, moguće je, i ne tako retko (čak i od strane autora čije poznavanje teologije nije malo), ikonu tretirati u svetlu umetničkog ostvarenja, sa stanovišta onoga što ona kao (i) istorijsko-umetnička informacija prethodnih vremena sobom nosi, ili, kako je to već rečeno: „Zbog slabog duhovnog vida koji se mole, Crkva, brinući se za njih, mora da im pomogne u njihovoj kratkovidosti: pomoću tih nebesnih, sjajnih, jasnih i svetlih viđenja, a (misli se na pralikove, prim. aut.), beležeći ih, okivajući materijom, i vezujući njihov trag bojom (misli se na ikonična izobraženja, prim. aut.).”[30]

 


[29] Trubeckoj J. Istina u bojama, Beograd, 1996., str. 83.

[30] Florenski P., Ikonostas, Nikšić, 2001., str. 39.

 

Ono estetsko, lepo, umetničko i uzvišeno u ikoni je u njenoj bogolepoti. Ikona jeste umetnička činjenica, i to činjenica hrišćanske umetnosti (a naročito pravoslavne), ali je ona daleko više od toga. Ona jeste umetnički dokument, ali je i dogmat, ali je i bogoslovlje, pre svega. Ona jeste dogmatizovana, kanonski omeđena što se njene forme tiče, i tu je crkveno Predanje već vekovima jasno, ali način slikanja (van tehnike i forme) jeste područje njene estetizacije ni sa čime – osim sa talentom, vođenim Duhom Svetim – omeđeno. Njeno izražavanje prirodnog je, tako, sekundarne važnosti, budući da se njena anagoška (uzvodeća) uloga i ogleda u tome da ikona kroz sebe projavi nadumno, natprirodno, onostrano, ono što se samo očima duše, duhovnim vidom, može videti i, u krajnjem, pokušati da se domisli. Estetika ikone je izražena „prevlašću uma” nad prevlasti čula. Svedenost njenih formi nije posledica nevičnosti, neumenja da se nešto naslika, nego posledica želje da se samo ono bitno istakne, da se duhovno naglasi, da se u onome koji ikonu gleda ukreše varnica želje za upodobljenjem onome što (ili koga) gleda. „Umetnost traži da pokaže stvari u njihovom istinskom biću, da im da više umetnički izraz nego što one imaju u realnosti, u prirodi.”[31]

Estetiku ikone, njenu umetničku lepotu, dakle, nije moguće posmatrati kao izolovano svojstvo, kao činjenicu na koju ne utiču dogmatsko-teološki i ostali aspekti njene ispoljenosti. Liturgijski karakter ikone i njena zaista posebna likovnost, kroz prizmu simboličkog izražavanja večne Istine, takođe tvore potpunost estetskog doživaljaja ikone. Ontološka veza koja postoji između pralika i lika (znaka kojim je pralik izražen), odnosno važnost pralika za mogućnost postojanja ikone uopšte, osnov je estetike ikone. Ikona ne teži da bude umetnički lepa, ona jeste lepa – i to u onom sveobuhvatnom smislu, koji nije iscrpljen u značenju lepote kao odsustvu ružnog, već je ona projavljena, Božja lepota, konačni sabirnik svake stvarnosti, mesto susreta i sapostojanja svih ljudskih svetova – sveta ideje, mašte, snova i arhetipskog bivstvovanja, u kome naporedo traje i aktivno živi onaj viši svet, svet u kome je sve Jedno, i sve u Jednom, oboženo, obogotvoreno.

 

 


[31] Bulgakov S., Ikona i ikonopoštovanje, Beograd, 1998., str. 43.

 

Upravo stoga se estetičnost ikone najbolje izražava ako se jednovremeno sagledava uz simboliku i likovnost njenu, jer je „pravoslavni ikonopis tajanstveni bogoslovski način približavanja istini Crkve, autentično izobražavanje čuda koje je postalo čudo – čuda samoispražnjenja Boga i čovekovog oboženja.”[32]

 

1.4.            Simbolika ikone

 

Na osnovu svega do sada rečenog, više je nego očevidno da je shvatanje višeznačnosti ikone jedini pravilan pristup njenom posmatranju, ali i jedini putokaz ka njenom pravilnom razumevanju i da samo taj, nazovimo ga tako, simbiotički, sjedinjeni način „gledanja” ikone može nju zaista približiti našoj istinskoj njenoj spoznaji. Ona jeste činjenica umetnosti, jeste religijski fakt, jeste delo ruku koje nužno pretpostavlja i bogonadahnuti talenat, ali je ona – i to, možda, pre svega – simbol, znak božijeg oprisutnjenja, simboličko-ipostasna predstava božije prisutnosti, sada i ovde, koja sobom, svime onim što ona zaista jeste, poziva na saučestvovanje u oboženom, obogotvorenom bivstvovanju. Sve što se ikonom predstavlja, načinom na koji se predstavlja (izobražava, ali i znači), svedočanstvo je te simboličke opredmećenosti predvečne Istine. Tela izobražena na ikoni nisu samo tela, pokret nije samo pokret, niti je celina ikone (naročito na onim ikonama koje su tzv. scene, sa više likova) zaista iscrpljena njom, ikonom. Nadvremenost, ili bolje rečeno – večnost, „svetlo nezalazno”, sabivstvuje u svakoj ikoni jezikom simboličnim, kroz splet znakova koji su zapravo, područje višeg smisla, ili, filozofskim rečnikom, područje sveta ideje, ili sveta jedne ideje o Jednom. Dogmatsko- teološka osnova, kroz činjenicu ovaploćenja, estetizovana je likovnošću i kroz materijalizaciju u tvarnom, opipljivom i vidljivom smislu, simbolički nam saopštava „da je večni Logos i smisao i sadržaj čoveka – Bogočovek, da je ljudsko biće po svom stvaranju i naznačenju Bogoliko  i Bogopodobno i da je upravo zato Sin Božji i postao čovek, ovaplotio se i očovečio, da bi lično pokazao i u Sebi projavio Bogolepotu čoveka kao najmilijeg stvorenja Božijeg, naznačenog za večnog prijatelja i sina Božijeg. Svete ikone, u hramovima i po domovim, stalno nas vidljivo podsećaju na tu istinu čovekoljublja Božijeg i bogolikosti ljudske.”[33]

 


[32] Zbornik autora Šta znaš o ikonama, Beograd, 2004., str. 11.

[33] Jevtić A., Svete Ikone, Cetinje, 1999., str. 23.

 

Razumevanje ovoga je predvorje simboličkog saznanja ikone, početak sozercanja, shvatanje osnovne postavke simboličke transcedentnosti, osnov za sricanje simboličkog jezika kojim ikona „govori” Uzvođenje u teritoriju prvotne lepote, kroz gotovo nadrealistički prostor svevremene simbolike svakog postojanja, uz konstantnu stilizaciju i jednoobraznost likovnog izraza (omeđenog kanonom) uz suštinsku, duhovnu izmenu ipostasi lika kroz prvolik, jeste obrazac po kome se simbolika pravoslavnog ikonopisa razvijala sve do danas, i razvija se i dalje – tragajući za iznalaženjem novih ili drugačijim sagledavanjem već poznatih simbola.

Na pravoslavnoj ikoni sve je simbol, i sve je odraz onog nebeskog sveta, sve je znak koji vodi (i navodi) ka upodobljenju, uhristovljenju, obogočovečenju. Na pravoslavnoj ikoni sve je znak, i svaki je znak poruka, kazana simbolički, ali jasna. Svaki je oblik, boja, svaki gest ili krajolik (i njegove odlike), pre svega, simbol. Simbolika pravoslavne ikone sebe iskazije likovnošću, ali nadilazi tu likovnost, nadrasta je suštinski, misaono. Pravoslavna ikona je, ujedno, bogoslovski rečnik u malom, a njena često obrnuta perspektiva nije tek puki likovni element (mada jeste i to), već je povratna, snishodeća, silazeća sprega, čije je ušće um, duh onoga koji je pred ikonom.

Pravoslavna ikona je simbolička slika budućeg sveta, spasenog ogrehovljenosti, truležnosti i propadljivosti. Ikona nam pokazuje buduće, ali nam (simbolima) pokazuje i nevidljivo. Ikona nas uči da umemo da vidimo nevidljivo, ona nam, u meri naših moći, pokazuje neiskazivo, objašnjava nedorecivo, ona nas simbolički rađa kao nove, kao satrpeznike i sinergičke saučesnike u našem sopstvenom obogotvorenju.

Sve što se u pravoslavnom ikonopisu izobražava nosi svoju simboličku poruku, jer „Ikona je simboličko – ipostatičko, ličnosno predstavljanje koje poziva na transcendentiranje simbola, na zajedničarenje u ipostasi, ličnosti, da bi se učestvovalo u neopisivom.”[34]

Ta poruka ima i misionarski karakter, a njena svevremenost je simbolima izražen likovni prepev Učenja i Predanja. Ikona je, kroz svoje simbole, kako to kaže Jevgenij Trubeckoj: „nadbiološki smisao života”, jer nastavlja „predmet izobraženja ovde (na ikoni, prim. aut.) u stvari i nije ta stvar koju mi poznajemo”, ili koju nam se čini da poznajemo, razumemo – već je to što vidimo, (što bi trebalo da vidimo) nadumna stvarnost, pralik.

 


[34] Evdokimov P., Apofaza ili ulazni put ikone, u Zborniku „Pravoslavlje i umetnost”, Beograd,2004., str. 130.

 

„Božanska blagodat se ne može predati ni na koji čovečiji  način.”,[35] nju možemo shvatiti i primiti samo putem ličnog otkrovenja, kazanu simboličkim jezikom i sredstvima, nju možemo lakše spoznati (i) ikonom. Oblik, boja, svetlost – kao elementi likovnosti i umetničkog izražavanja, ujedno su i simboli u pravoslavnom ikonopisu, odnosno nadilaze svojom suštinom zanatski, umetnički aspekt svoje pojmovnosti. Oni su tu da nam putem fizičkih, realnih kategorija u našem pojmovnom aparatu, izraženi na ikonografski propisan način, simbolički saopšte duhovnu poruku, da nas uzvedu na umnu ravan gledanja, da nam otvore duhovne oči. Simbolička uloga ikone je u misaonom preoblikovanju celog čoveka, u njegovom bogoupodobljenju.

 

1.4.            Likovnost ikone

 

Likovnost ikone, njen umetničko- zanatski aspekt, neraskidivo je vezan pre svega za njenu simboličku izražajnost, za ideju o transponovanju nevidljivog u vidljivo, za dogmatsko-teološku zasnovanost mogućnosti izobražavanja nadčulne i nadumne Večnosti. Način korišćenja umetničkih sredstava i tehnika u tom iskazivanju kanonski je takođe određen, ali je to samo naizgled ograničavajući faktor umetničkog izraza, i samo privid krute i svedene likovnosti ikone. Kada se sagleda ukupnost onoga što je do sada rečeno, onda je sasvim jasno da je likovni izraz ikonopisa, zapravo područje apsolutne slobode, oslobođenosti od naturalizma, realizma ili bilo kog drugog umetničkog ( slikarskog, razume se, pre svega) okvira i pravca. Sve ono što se razmatra kao kategorija umetničkog izraza, od čega je ponešto već bilo u naznakama pominjano – boje, oblik (oblici), svetlost, kompozicija, način predstavljanja, forma, odnos likova u prostoru, prostor sam po sebi, perspektiva (najčešće tzv. obrnuta) – ujedno su i reč, simbolička poruka, koja usavršava likovni izraz i dopunjuje umetnički napor, odnosno ikonu čini zaista ikonom, u smislu svega onoga što je o njoj do sada rečeno.

Vladimirskaja Ikona

O svakom od ovih aspekata u ikonologiji je do danas mnogo toga napisano, i gotovo da je trud u tom smislu sasvim bespredmetan, budući da se ništa novo ne bi moglo reći, a kako likovnost ikone, sama po sebi, obimom mogućnosti za njeno sagledavanje i promišljanje daleko prevazilazi obim ne samo jedne, posebno tome posvećene, knjige, jasno je da se u ovom radu nećemo do u tančine baviti svim tim činiocima.

 


[35] Uspenski L., Teologija ikone, manastir Hilandar, 2000., str. 120.

 

Nije, međutim, ni ovde na odmet podsetiti na osnovne postavke likovnosti ikone, naročito stoga što ih je, da ponovimo, nemoguće posmatrati izdvojeno, bez sagledavanja celine pojavnosti ikone.

Pravoslavni ikonopis je, dakle, kanonski uredio mogućnosti likovnog izražavanja, utiskujući, kao primaran, dogmatsko-teološki aspekt, uz jasno, Predanjem i Učenjem omeđen fokus načina, vrste i stila predstavljanja nevidljivog i svetog u vidljivom i vidljivim.

Forma je, najčešće, neprirodna, a stilizacija i odnos planova (prvi, bliži i drugi, dalji) poštuju, neretko, pravilo asketizma, oskudnosti u predstavljanju.  Što se boja tiče, one, takođe veoma često, izražavaju nadrealan, antinaturalistički stav. Tako se, na primer, u pravoslavnom ikonopisu mogu naći i crveni konji, ljubičasto ili plavo stenje. Neprirodne boje koje u stvarnosti ne srećemo. To posmatraču ikone pomaže da uđe u jednu dimenziju koja, kako smo rekli, nije od ovoga sveta, dimenziju duhovnu. I na taj način boje stiču karakter simvolički i mistični.”[36]

Nadalje, proces umetničkog oneobičavanja stvarnosti, kako one koju poznajemo, tako i one nadlogične, nadumne, bogoozarene, koju tek (i kroz ikonu, naročito) bi trebalo da spoznamo, u pravoslavnom ikonopisu svoju posebnost ističe svetlošću, odnosno načinom na koji se svetlost prikazuje (izvire, ali i širi, obasjava izobraženo na ikoni). Svetlost pravoslavnog ikonopisa nije, takođe, samo sredstvo umetničkog izraza, kao što nije ni posledica prirodnog osvetljenja. Ona je unutrašnja, ona se slika ne da osvetli, nego da bude izvor neveštastvene svetlosti, ona je potvrda ovaploćenja, ona „nije prirodna, nego bezvremena i nestvorena, ona svetlost kojom se zasijao Hristos na Gori Preobraženja i koja će zasijati u osmi dan u večnosti.”[37] Putem boja i svetlosti nebo se u ikonopisu stvarno spušta na zemlju, da parafraziramo vrlo uspešnu formulaciju Božidara Mijača, iz njegove knjige „Ikona sveta slika”.

Likovi, njihovo predstavljanje (izobražavanje), njihov međusobni odnos na ikonama sa više likova (tzv. predstave ili scene), njihov odnos prema i u prostoru – takođe su aspekt likovnosti ikona kome je u teoriji posvećeno mnogo redova i bogonadahnutih misli.

 


[36] Monasi Manastira sv. Jovana Krstitelja, Kareja, Šta znaš o ikonama, Beograd, 2004., str. 47.

[37] Videti o tome šire kod Trubeckoj J., Istina u bojama, Beograd, 1996.

 

Naravno, sve ono što je (i kako) izobraženo, kada su u pitanju likovi (pre svih lik Gospodnji i Prečiste Vladičice, ali i ostalih svetih), podleže osnovnom dogmatsko-teološkom postulatu, ali je ujedno i nelišeno duboke, onostrane simboličke mističnosti, gde svaki detalj jeste i dodatni simbol koji motiviše ka podražavanju, koje u krajnjem vodi zajedničarenju, upodobljavanju. „Mi sozercavamo predstave njihovih podviga i stradanja, da bismo se uz njihovu pomoć i sami osvetili, i dobili podsticaj da ih revnosnije sledimo. Ikone svetih su mesto susreta članova Crkve koja prebiva na zemlji, sa svetiteljima koji žive na nebesima i već su pribrojani nebeskoj crkvi.”[38]Ono što je, bez obzira na obimnost i brojnost radova posvećenih slikanju likova u ikonografiji, posebno potrebno istaći, to je specifičnost slikanja lica svetih, koja se ne slikaju nikada iz profila, nikada bez oreola i uvek u onoj dvodimenzionalnosti koja u ikonu uvodi i treću dimenziju, naravno iskazujući kroz taj naslikani lik, lice, podobije Božje, odnosno prvolik, preobražen tako da je, sam po sebi, objava tajne, objava Božja, ili, rečima Leonida Uspenskog: „portret predstavlja obično ljudsko biće, ikona predstavlja čoveka sjedinjenog sa Bogom” odnosno sredstvima umetnosti izražena istina o božanskom ovaploćenju.

Na kraju, pored do sada iznetog, pomenimo i problem mogućnost predstavljanja prostora, kao bitnog segmenta u likovnosti pravoslavne ikone (a i slikarstva u celini). Prostor se u pravoslavnom ikonopisu tretira sav u funkciji osnovne uloge ikone, pri čemu se umetnički (likovni) aspekti prostora često namerno zanemaruju na uštrb dogmatske ili teološko-simboličke komponente onoga što je na ikoni izobraženo. Prostor se može na ikoni pojaviti kao rezultat svetlosti, odnosno slikanja svetlosti, zatim kao odsustvo ili prisustvo senke, kao onaj koji je (i) moguć fizički, realan u odnosima i proporcijama, ili onaj nadrazumski, transcendentan, često potpuno matafizički prikazan, čija je osnovna svrha da bude osnova, ram, za neveštastven, nematerijalan, obogotvoren, svet čiste ideje koji je ikonično izobražen. Osim toga, korišćenje zlatne boje (kao simboličke oznake Božje prisutnosti na ikoni) „prostor dodatno lišava dubine, čineći ga samo pozadinom, bez dimenzionalnosti – na kojoj se proces ovaploćenja realno odigrava.”[39]

 


[38] Jovan (Kronštatski), Osnove pravoslavnog bogosluženja, Beograd, 2005, str. 18.

[39] O likovnosti u ikonopisu videti izuzetan Zbornik „U ogledalu i i  zagonetki” (ikonološki eseji), izdanje Bogoslovskog Fakulteta u Beogradu, 2005.

 

Konačno, kao zaključak ovom kratkom razmatranju likovnosti ikone, najbolje mogu poslužiti reči Pavla Florenskog: „Ikona je svagda: ili veća od sebe, kada je ona – nebesko viđenje, ili manja, kada nečijem saznanju ne otkriva natprirodni svet, i tada ne može da se nazove drukčije do islikanom daskom.”[40]

 

1.4.            Semiotika ikone

 

Polazeći od osnovnih odrednica semiotike, kao nauke o znacima, ili – kako se još naziva – opšta teorija znakovnih sistema, već na prvi pogled je uočljivo da ikona, za koju smo već rekli i da je u jednoj svojoj pojavnosti (umetnička) slika – predstavlja i skup znakova, simbola, koji svojom likovnošću, svojim načinom prezentovanja, saopštavaju (i) jednu znakovnu (naravno, sasvim posebnu) poruku. Ne mora uvek da se svaki znak predstavlja (tumači) i simbolom, ali su svi simboli ujedno i znaci, a njihov suštinski sadržaj vrlo često i nije ono što oni naizgled poručuju (znače), nego ono do čega naš um mora kroz taj slikovni jezik uz napor da dođe.

Znakovnost ikone je jedan poseban vid njenog sagledavanja, jedan način njenog promišljanja koji do sada u teoriji nije kao poseban često razmatran, a i kada je to činjeno, odvijalo se u stalnoj sprezi sa simbolikom i likovnošću ikone, što je, u krajnjem, i razumljivo – jer je veoma teško tačno razlučiti svaki od tih oblika posebno, izolovati njegov smisao u odnosu na ostala dva, i samo se na njega posebno usredsrediti.

Stoga nije daleko od istine reći da je ikona jedan specifičan znakovni jezik, za čije je razumevanje (ono istinsko, suštinsko) potrebno uložiti ne mali napor, i poznavati u velikoj meri svaki od mogućih načina „gledanja” ikone, da bi specifičnost njene znakovne strukture upotpunila naše razumevanje izobraženog. Sveti Oci sedmog Vaseljenskog Sabora su posebnost znakovnog značenja ikone iskazali sledećim rečima: „I sažeto govoreći: Mi se držimo neizmenljivo svih crkvenih zaveštanih nam pisanih i nepisanih predanja, od kojih je jedno i izobražavanje ikoničkog (likovnog) živopisa, jer je saglasno istoriji jevanđelske propovedi (podvukao autor) radi potvrđivanja istinitog a ne

 


[40] Florenski P., Ikonostas, Nikšić, 2001, str. 42.

 

prividnog očovečenja Boga Logosa, i služi jednakoj istovetnoj koristi, pošto stvari koje jedna na drugu ukazuju očigledno da imaju i uzajamne pojave..”[41]

Dakle, ikona je kao skup znakova i znakovni jezik, ujedno i jezik jevanđelja, vizuelno predstavljeno Predanje, učenje i propoved. Ona jeste i znakovima iskazana dogma, Hristologija, Trijadologija, Mariologija u bojama i znacima, ona je i znakovna Liturgija, ono što je bojama materijalizovani zvuk i eho bogosluženja. Teoriju znakovnosti i simbolike u ikonopisu neodvojivno su posmatrali svi veliki Oci Crkve koji su se posebno bavili i ikonologijom (počev od Grigorija Niskog, koji je živopis uzdigao na ravan filosofije, preko Teodorita Kirskog, pa do Pseudo-Dionisija Areopagita – kod koga se naslikano, izobraženo, uvek javlja kao simbolički znak, predstava, gnoseološka kategorija koja je između potvrdnog i odričnog puta bogopoznanja, odnosno dvostruki način predavanja znakovne informacije o istini: „jedan – neiskazivi i tajni, drugi – javni i lako saznajni”[42]), upravo i stoga što je taj znak, jednovremeno i vidljiv i nevidljiv, pretpostavka sagledavanja i shvatanja svih drugih znakova koji su, zapravo, sadržani u njemu jednom.

 

1.4.            Didaktičko-vaspitna uloga ikone

 

Više puta do sada smo istakli važnost ikone u životu Crkve i njenih vernih, naročito u prvim vekovima Hrišćanstva, kada je ovo „vidljivo jevanđelje” imalo naglašenu propovednu ulogu za veliki broj nepismenih vernika i kada je, osim liturgije i crkvenog pojanja, bilo jedino, da ga tako nazovemo, nastavno sredstvo, predmet očevidne poduke. Ikona je bila (i ostala) slikovni izraz liturgije, likovna simbolika u slavljenju euharistije.

Sveprisutnost Gospodnja, kao euharistijski osnov, svoje uvrhunjenje, stalno nadopunjenje, pronalazi u ikoničnim predstavama, koje bi u toj ravni mogle biti shvaćene i kao prevremena (a ikonama svevremena) parusija – ponovni dolazak Hrista u Njegovoj nezalaznoj svetlosti i slavi. Ikona, kao sveta slika, ima dakle naglašenu crkvenu funkciju, koja je upotpunjena dodatnim sadržajima – poučnošću i vaspitnošću.

 


[41] Popović V.R., Vaseljenski sabori – odabrana dokumenta, Beograd, 2002, str. 156.

[42] Više o tome videti kod Bičkov V.V., Vizantijska estetika, Beograd, 1991, str. 128 -192.

 

Sve što je u Predanju i Jevanđeljima kazano rečju, ikonom je predstavljeno. Jezikom slike, kroz simbole i znake, kroz boju i poruku, kroz informaciju i poduku, Božija namera i volja se saopštava onome koji sliku (ikonu) gleda, pri čemu on nije samo pasivni gledalac nego voljni, duhovni saučesnik, aktivno učestvujući (ponekad i molitvom) u svevremenom procesu sopstvenog obogotvorenja i spasenja, odnosno: „Prema tome se i shvatanje o delu spasenja slaže sa porukom slike: spasenje čoveka sastoji se u tome da se on obnavlja u slici Isusa Hrista, da se on uslikava u Isusa Hrista, da se obnavlja prema Njegovoj slici i tako u Isusu Hristu doživljava obnavljanje svoje slike Božije.”[43]

Osnov didaktičnosti ikone leži u njenoj mogućnosti da izobražavanjem nadumne stvarnosti tu istu stvarnost učini umno shvatljivom, i da tvarno pojasni sve ono što je potrebno srcem shvatiti a u duhu prihvatiti i praktikovati. Posmatrajući bilo koju ikonu, bilo koju izobraženu predstavu nekog (ili nečega) svetog, onaj koji to čini sebe podučava i, u krajnjem, vaspitava, odnosno učeći se (kroz simbol, znak i poruku) priprema sebe, uzdiže celokupno svoje biće – za konačni cilj: oboženje. Poučnost ima u ikonopisu i konkretne oblike, te tako, recimo, raspored ikona u ikonostasu, ili npr. raspored fresaka (živopisa), recimo predstava Velikih praznika na zidovima hrama – „znakovno projektuje najvažnije crkvene dogme”[44], vodeći pri tom računa da onome kome se te poruke saopštavaju to čini postupno, a u skladu sa crkvenim Učenjem i tokom Liturgije.

Sve što je ikonom izobraženo samo je likovni odjek crkvenog Učenja, samo je znakom i bojom iskazana reč Božija. Pavle Florenski je, govoreći o ikoničnoj predstavi Svete Trojice Andreja Rubljova (čuveni ruski monah – ikonopisac, 1360(?) – 1430(?)), to iskazao rečima: „Postoji Trojica Rubljova, znači postoji Bog.”

Ikona je, stoga, i svojevrsni slikovni katihizis, udžbenik, koji zaista slikom sam pita i sam odgovara, i kroz koga vera, nada i ljubav u premudrosti Gospodnjoj naseljavaju dušu katihumena, ali i svih drugih koji se ikonom, i kroz ikonu, usličuju Bogu. Ona je i patristika, likovna patrologija, ali znakom i simbolikom izražena i upotpunjena omilitika, ona je sveživo i svevečno bogoslovlje i slavoslovlje prevečne slave Gospodnje.

 


[43] Bene E., Duh i život pravoslavne crkve, Beograd, 2004., str. 30.

[44] Jovanović M.Z., Azbučnik pravoslavne ikonografije i graditeljstva, Beograd, 2005, str. 145.

 

Ona nas uči osnovama vere, ona nas poučava načinu razumevanja Predanja, Pisma i na njima zasnovanih dogmata, ona nas vaspitava i priprema za nebesko carstvo i Život Večni, ona nam, kroz materiju i materijalizaciju, objašnjava duhovno, njom „uz pomoć boja, oblika i linija, uz pomoć simvoličkog realizma, uz pomoć umetničkog jezika koji je jedinstven u svojoj vrsti nama se otkriva duhovni svet čoveka koji je postao hram Božiji.”[45]

 

III MOLITVENI DIJALOG

 

Na prethodnim stranama pokušali smo da ikonu, ponajpre kao umetničko delo, osvetlimo iz različitih uglova, sagledavajući kroz prizmu Crkvenog učenja i Predanja i sve njene druge pojavne oblike koje ona ima u životu Crkve i njenih vernih. Međutim, ono što je njena osnovna osobenost, ona posebnost koja svojom snagom nadilazi celokupnost mogućnosti ikonične predstave svevečite realnosti čovečijeg obogotvorenja – jeste molitveni dijalog, koji se preko ikone, preko izobražene predstave na njoj, ostvaruje između onoga koji stoji pred ikonom i prvolika koji je ikonom realno prisutan.

Shvatanje, duhovno, umno razumevanje te činjenice nije samo ono što ikonu odvaja od sveta umetničke transpozicije (ove) stvarnosti, nego je i aktivno saučestvovanje, sabivstvovanje u (onoj) stvarnosti, koja je isto tako realna i postojeća, i u prostoru i u vremenu, i čija je jedina mera Božje prisustvo. Više puta navođeni Pavle Evdokimov, to je izrazio rečima: „Ona nije sadržaj samo teoretski ili likovni, nego susret, neosporno prisustvo koje rađa jedinstvo.”[46]

Vidljivost onoga što je ikonom izobraženo, uz gledaočevo  sinergičko delovanje, gledanje očima uma i duše, ali i obraćanje manifestno materijalizovanom prvoliku, dovodi do uspostavljanja tog stanja koje smo nazvali molitveni dijalog, i čija je delatna snaga, kroz prisustvo duhovnih, Božjih energija, lekotvorna po duh i dušu onoga koji se pred ikonom moli, odnosno onoga ko aktivno učestvuje u tom molbenom razgovoru. Ikona, tako, zadobija i ulogu pomoćnog (ali veoma važnog) sredstva za preumljenje,

 


[45] Uspenski L., Teologija ikone, Manastir Hilandar, 2000, str. 124.

[46] Citirano prema Zborniku Šta znaš o ikonama, Beograd, 2004, str. 21.

 

sredstva preobraženja, upodobljavanja Bogu, odnosno sredstva preko koga, kroz poštovanje i molitvu, čovek uzima aktivno učešće u procesu sopstvenog obogotvorenja.

„Ikona u postizanju ovog cilja, delovanja da se do njega dođe, ima neka specifična, veoma efikasna svojstva – vizuelni način AEDIFIKACIJE (nazidanja u pravcu oboženja). (…) vidljivost je ovde najpre estetičko-telesna shvatljivost, a zatim (i time) etičko-duhovna aktivnost.”[47]

Ono što je najkraći put, i najbolji, najispravniji način za učestvovanje u tom procesu, upravo je molitva, molitva pred ikonom, molitva ikoni (prvoliku na njoj) satvorena u iskrenoj duhovnoj punoti i bogobojažljivoj zapitanosti o pitanjima koja se tiču naročito spasenja duše i razvijanju onih ljudskih vrednosti koje su u svom iskonskom obličju podobije Božije. Naravno, podrazumeva se da je ta molitva lišena svake niske, ostrašćene, sujetne ili bilo koje druge grehovne i nedostojne misli, već da je sačinjena od straha Gospodnjeg (straha – ne u smislu bojazni od Božje kazne, jer Gospod je ljubav, praštanje i svevremena milost), koji je prouzrokovan našom željom da mu se usličimo, našom – pre svega duhovnom potrebom da u carstvo večnosi i sveslobode zakoračimo putem pravim i čistim.

Ako, dakle, ikona izobražava teologiju spasenja, onda treba da dejstvuje iznad aksioma „umetnost radi umetnosti», iznad granica estetske analize ili naučne radoznalosti. Tada ona dejstvuje kao pravilo zajednice sa Bogom i Njegovim Carstvom. Jer, ako umetnost ikone ne služi čudu preobražaja duše, onda ona nije ništa drugo do prolazna strast i prelesno ulepšavanje stvarnosti.”[48]

Shvatanje, dakle, da molitveno obraćanje ikoni, u svom pojavnom obliku zapravo nema ništa suštinsko u profanom, tradicijskom moljenju, uz manifestne pojavne oblike (mala ili velika kolenopreklonjenja, celivanje, proskineza ponekad) – već da je molbeno obraćanje po svojoj suštini, pre svega istinsko sozercanje, razumevanje prisustva prvolika, odnosno nemi a svesadržajni razgovor, koji uzvisuje misao i vaznosi dušu i um u područje nadstvarne realnosti, približava upodobljenju. Upravo zbog toga je nužan aktivan, učesnički napor, sadelovanje, postojanje voljne i duhovne sinergije, čak, u krajnjem – daleko veći i konstantniji napor onoga koji moli, koji učestvuje molitvom u

 


[47] Mijač B., Ikona sveta slika, Beograd, 1997, str. 105.

[48] Kardamakis M., Pravoslavna duhovnost, Manastir Hilandar, 1996, str. 141.

 

svom oboženju, „jer i sam Bog lišen predmeta delovanja gubi svaku stvarnost, postaje čista mogućnost ili čisto ništa.”[49]

Molitveno obraćanje, dakako, može imati i vrlo konkretan oblik, može se prvoliku obraćati sa jasno iskazanom i preciznom željom vezanom za određenu pojavu, stanje ili trenutni status onoga koji (se) moli, ali da bi ono bilo delotvorno, da bi blagodat Duha Svetoga bila moliocu shvatljiva i na pomoć projavljena, da bi on dosegao ispunjenje mogućnosti za dijalog kroz molitvu, nužno je „da posmatraču Bog otvori ’duhovne oči’, da bi posredstvom ikone, iznad ovog sveta, video (u smislu: upoznao, doživeo) onostrani svet Božji i u Njemu se upodobio (…); da se njegove potrebe – nevolje izruče Božjem staranju.”[50]

Ostvarenje te mogućnosti nije realno izvodljivo ukoliko se celo čovekovo biće (psihofizička ukupnost čovečijeg postojanja), uz aktivan, delatan napor, ne usmeri na usličavanju Bogu, ako se ravan ploti i tvari ne prekorači umom i duhom. Molitva i inače, sama po sebi, a naročito ona pred ikonom, i jeste duhovni podvig (misli se, naravno, na iskrenu i srcem usmerenu molitvu).

Svaka je molitva razgovor sa Bogom – kako to kaže Leonid Uspenski. Taj se razgovor, taj dijalog, odvija u meri ljudskih moći, iskazuje se snagom Vere, a realizovan kroz molitvu, vodi samo ka jednom cilju – obogotvorenju. Upodobljavanje Bogu – obezgrehovljenost, predeo istinske milosti, ljubavi, istine i Božije brige uvek i jeste odgovor (jedini moguć po čoveka, po njegovo konačno spasenje) na svaku ljudsku molitvenu (i svaku drugu, u krajnjem) zapitanost. „Ikona je mesto javljanja Hristovog, našeg molitvenog susreta sa njim. Moleći se pred ikonom, mi se neposredno molimo Njemu i celivajući je, Njega celivamo; klanjajući joj se, Njemu se poklanjamo. Ovim se niukoliko ne umanjuje Njegovo sedenje sa desne strane Oca i njegovo sveprisustvovanje, kao i bliskost Njegova nama u duhu, bez svake ikone.”[51]

 


[49] Solovjov V., Predavanja o Bogočovečanstvu, Beograd, 1996, str. 59.

[50] Mijač B., Ikona sveta slika, Beograd, 1997, str. 111.

[51] Bulgakov S., Ikona i ikonopoštovanje, Beograd, 1998, str. 77.

 

IV ZAKLJUČAK

 

Na prethodnim stranama smo pokušali da, u meri naših moći, sažmemo bar deo promišljanja o ikoni i ikonopisu, da ono što je već vekovima poznato još jednom, na neki drugi način, ponovimo, a da pri tom svemu tome damo i jednu novu, sublimiraniju, koncentrisaniju dimenziju sagledavanja ikone.

U redovima koji su prethodili potvrđeno je bogoslovlje ikone, njena dogmatska zasnovanost i teološka osnova, njeno likovno veroizloženje, njena bogonadahnuta simbolika, njena svevremena znakovnost, njena višnja estetika, njena didaktička pragmatičnost, njena večita poučnost.

Zahvatajući iz obima teorijskih i dogmatskih radova vezanih za ikonologiju samo ono što je, po našem mišljenju, esencijalno važno za suštinsko razumavanje i spoznaju ikone – pokušali smo nemoguće: da je rečima objasnimo, da je slovom osvetlimo, da je slovnim znakom smisaono (iznova, a novu) opcrtamo. Ikona jeste sve ono što smo rekli o njoj, ona je, istine radi, neiskazivo veće i više od onoga što je rečeno, ali je i ponajviše ono što nije (ili bar nama nije dato) moguće izreći.

Ikona jeste mesto susreta čoveka i Boga, a na tom mestu sve su reči premale, nevažne i ništavne. Gledanje ikone i molitva pred njom, jesu početak našeg, ljudskog, puta ka Bogu. Njeno istinsko razumevanje, trenutak suštinskog upodobljenja prvoliku, jeste kraj tog puta, jeste obogotvorenje.

Metode, načini i postupci kojima smo se služili su, kao i svaka ljudska tvorevina i trud, podložni svakoj kritici i, najčešće, samo privid napora koji je bilo potrebno uložiti da bi se bar nešto od onoga šta ikona jeste umom dokučilo, domislilo, samo po sebi, a u nama, ujasnilo.

Sva prethodna znanja o ikoni, o njenom trnovitom, istorijskom putu u životu Crkve i njenih vernih, tek su obična informacija, ma koliko obimna ili neobična bila, ma kako verodostojna ili podložna preispitivanjima svake vrste. Ikona je dogmat, činjenica Vere. Ikona je umetničko delo posebne vrste, fakt crkvene (naročito pravoslavne) umetnosti, ona je elemenat više u liturgijskom činu, ona je tajnodejstvovanje koje ima istu snagu kao i evharistija, ona je simbol svih simbola svih svetova. Ikonom je izobražen Bogočovek, i to je – u krajnjem – sve što je potrebno, i moguće, i dovoljno o ikoni reći.

V LITERATURA

 

 1. Benc E., Duh i život pravoslavne Crkve, Beograd, 2004.
 2. Bičkov V., Vizantijska estetika, Beograd, 1991.
 3. Brija J., Rečnik pravoslavne teologije, Beograd, 1999.
 4. Bulgakov S., Ikona i ikonopoštovanje, Beograd, 1998.
 5. Zbornik autora – Pravoslavlje i umetnost, Beograd, 2004.
 6. Zbornik autora – Srpska estetika u XX veku, Beograd, 2000.
 7. Zbornik autora – Šta znaš o ikonama, Beograd, 2004.
 8. Zbornik autora – U ogledalu i zagonetki, Beograd, 2005.
 9. Jevtić A., Svete ikone, Cetinje, 1999.
 10. Jevtić A., Duhovnost pravoslavlja, Beograd, 1990.
 11.  Jovanović M.Z., Azbučnik pravoslavne ikonografije i graditeljstva, Beograd, 2005.
 12.  Jovović Š.M., Estetika ikone u interpretaciji P.A. Florenskog, Beograd, 2003.
 13.  Kalezić D., U svijetlu dogme, Beograd, 2006.
 14.  Kardamaskis N., Pravoslavna duhovnost, Manastir Hilandar, 1996.
 15.  Majendorf J., Vizantijsko bogoslovlje, Beograd, 2001.
 16.  Majendorf J.,Vizantijsko nasleđe u pravoslavnoj Crkvi, Kraljevo, 2006.
 17.  Mijač B., Ikona sveta slika, Beograd, 1997.
 18.  Milović J., Umetnost i religija u Vizantiji, Manastir Tresije, 1997.
 19.  Popović R.V., Vaseljenski sabori, Beograd, 2002.
 20.  Sergejev J., Misli o Bogosluženju u pravoslavnoj Crkvi, Beograd, 2005.
 21.  Solovjov V., Predavanja o Bogočovečanstvu, Beograd, 1996.
 22.  Trubeckoj  J., Istina u bojama, Beograd, 1996.
 23.  Uspenski L., Teologija ikone, Manastir Hilandar, 2000.
 24.  Florenski P., Ikonostas, Nikšić, 2001.

Comments (3)

Tags: , , , , ,

Refleksi avangardne poetike u predgovoru Bore Ćosića antologiji srpske poezije za decu

Posted on 14 June 2013 by heroji

Milica Mirković

 

Refleksi avangardne poetike
u predgovoru
Bore Ćosića antologiji srpske poezije za decu

 

 

Dečja poezija srpska naslov je antologije u izboru i redakciji Bore Ćosića, koju su u ediciji „Srpska književnost u sto knjiga” objavile Matica srpska i Srpska književna zadruga 1965. godine.* Koncepciju zbirke i principe na osnovu kojih je sačinio izbor poezije za decu iz nasleđa i stvaralaštva svoga doba Ćosić je obrazložio u predgovoru Dečja poezija danas, svojevrsnom manifestu modernog dečjeg pesništva. Već samim naslovom  definišu se neki od problema u vezi s tim specifičnim vidom književnog stvaralaštva, a Ćosićeva polazišta za njihovo razmatranje naglašeno su bliska avangardnim poetičkim načelima.

Jedno od ključnih pitanja o kojima Ćosić raspravlja u svom predgovoru jeste korenito izmenjena priroda dečjeg pesništva u tom periodu u odnosu na tradiciju poezije za decu kod nas. Zaokret današnje dečje poezije u odnosu na jučerašnju, prema Ćosićevim rečima, ima „neprocenjive vrednosti” i značaj „revolucije”. I zaista, ne samo da se prevratničke intencije osećaju na globalnom planu, u suštinskoj promeni stava kako prema prirodi i misiji dečjeg pesništva tako i prema samoj publici, već se i promene na pojedinim nivoima poezije za decu mogu po širini zamaha i dosegu učinka porediti s revolucionarnim prevratom koji su izvršili pesnici avangarde. Sa izvesnim zakašnjenjem u odnosu na talas modernističke pobune, što se može objasniti marginalizovanom pozicijom dečje poezije u odnosu na glavne literarne tokove, i u dečje pesništvo prodire slobodni stih, sveža leksika i sintaksa živoga govornog jezika, kombinuju se različite žanrovske paradigme, pesnici se okreću temama koje prate savremenu realnost, odslikavaju svet novih naraštaja, rušeći stara načela i preispitujući vrednosti tradicije, kao i sopstveni odnos prema nasleđu. Formalno-metrička struktura pesama nasleđena iz prethodnih razdoblja, koja je vremenom okoštala i izgubila gipkost i korak sa igrivošću dečje mašte, ukalupljena u stalne oblike stihova i strofa, napukla je od prenategnutosti izlizanih ritmova i rima.

 


* Svi navodi u tekstu preuzeti su iz tog predgovora (Dečja poezija danas,  Dečja poezija srpska. Izbor, redakcija i predgovor: Bora Ćosić, Matica srpska – Srpska književna zadruga, Novi Sad – Beograd, 1965, str. 7–[30]), te nisu posebno naglašavani brojevi stranica s kojih potiču citati Ćosićevih reči.

 

Moderno pesništvo za decu raskida s „uspavljujućom šlagerskom” melodioznošću i starim bubnjanjem jednakih stopa i okreće se „rapavijem, govornijem i često potpuno iznenađujućem ritmu” živog dečjeg žamora. S tim u vezi je i napuštanje starih kanonizovanih žanrovskih i jezičkih obrazaca, ustaljenih leksičkih rešenja, prepoznatljivih, naslutljivih i očekivanih. Takva rigidnost suštinski  potirala је inovativnost, nužnu i neizbežnu u tekstovima namenjenim deci, koja ne pristaju na rutinu i banalne četverokute, već u svemu traže igru i smelost za istupanje s utvrđenog koloseka, za kršenje krutih a jalovih pravila. Namerno kvareći čistote i norme književnog jezika, dečja poezija nadmaštava šturi leksički arsenal nestvaralačkog reda i kroz dadaističke „izmislice”, metež, humorne spregove i kreativni haos izražava bogatstvo detinje fantazije. Korenite izmene neminovno su zahvatile i motivsko-sadržinski nivo poezije za decu, te se umesto uljuljkivanja u idealizovane idilične i servirane modele ponašanja i projekcije dečjeg sveta, u poeziju uvode iznenađujući impulsi opipljive stvarnosti i alogični uplivi fantastike i mašte. Najbitnija je, svakako, promena opšteg stava o prirodi, funkciji i značaju dečje književnosti, koja više nije isključivo, čak ni pretežno, didaktično učilo i bezazlena deklamatorska zabava, budući da stihovani poučni saveti, naivno rodoljublje i patetične pastorale u izmenjenom, rascepljenom svetu dobijaju podsmešljivi humorno-ironijski prizvuk. Nezlobivo se poigravajući, savremena dečja poezija demitologizuje stare svetinje i relativizuje moralne principe uspostavljajući sopstvenu logiku iščašene realnosti i maštovitih vizija. U izvesnom smislu radikalan je i zaokret u odnosu prema publici, ciljnoj grupi kojoj je ta poezija namenjena, jer se savremeni pesnici više ne obraćaju deci kao gotovo beslovesnim bićima, gradivu koje treba oblikovati oprobanim metodama i sabiti u društvene i etičke kalupe njihovih roditelja. Osim toga, pesništvo za decu nema više karakter „literarne uzgredice, međuposla i nižerazredne discipline, privlačno simpatične ali nedovoljno značajne i zato prokazane”, već postaje ozbiljno shvaćena književna delatnost i postepeno stiče poštovanje i status koji zaslužuje.

Navedeni problemi predstavljaju i glavna čvorišta u manifestima i kritičko-poetičkim tekstovima avangardnih pesnika, najvažnija poprišta borbe za savremeni poetski izraz. Ćosićev predgovor u dosluhu je sa osnovnim načelima modernističkog prevrata: bez zazora uspostavlja novi odnos prema dotadašnjim autoritetima i poetskim obrascima, destruira nasleđene ritmičko-metričke obrasce, podriva jezičke i stilske norme, i ostajući na tragu odabranih vrednosti tradicije bogati motivski opseg dečje poezije modernim senzibilitetom i fantastikom. Na istom tragu je i pomeranje granica dečje književnosti kako u smislu osvajanja novih tematskih krugova uslovljenih proširivanjem savremenog sveta i svesti deteta tako i u shvatanju publike kao integralne intelektualno-duhovne skupine, koju ne čine samo deca, i nikako deca viđena očima pređašnjih vremena. Dete postaje ravnopravni „aktivni učesnik i inspirator pesnika […] zainteresovanog i radoznalog za njegov glas, mudrost, rečenicu”.

Ne korespondiraju samo poetička načela Ćosićeva o dečjoj književnosti sa avangardnim stanovištima, već se satrepet oseća i na planu implicitne poetike, u samim tekstovima. Neka ostvarenja avangardne poezije veoma su bliska dečjem pesništvu, što je posledica opšte promene u pravcu infantilnosti, ludaštva, čudaštva razlomljenog duha i karnevalizovanog sveta, gde se ruše sve barijere, što dopušta i izvesna prelivanja poetskih tokova preko fluidne granice među dvama vidovima književnog stvaranja. Međusobni uplivi su obostrani, a efekti tog preplitanja različito se tumače. Konzervativna kritika je ponekad, u pogrdnom smislu, avangardne tekstove smatrala detinjastom, neozbiljnom igrarijom, dok su, s druge strane, pesnici svesnim i namernim napuštanjem strogih konvencija takozvane „ozbiljne” poezije i iskliznućima u infantilno, naivno, žovijalno nastojali da oplemene svoja dela impulsima svežine, životnosti i mašte. Ćosićevo određenje moderne dečje poezije moglo bi se čitati i kao katalog bitnih karakteristka literarnih strujanja avangarde: „čudački [...] spreg muzike, finog besmisla, blistave kombinatorike, praskave i stalno održavane humorne temperature, destruktivna, zbunjujuća, neuobičajena, svim svojim pravim dometima stalno i duboko iracionalna, na sredokraći između jave i nejave, sna i nesna, umlja i bezumlja [...], sjajno pozorište koje stvarnosti oduzima glupave pozlate i patetična značenja dodajući joj zauzvrat čičak, smešnoslovlje i grohot jedne artificijelne, izmaštane ničije zemlje [...]”.

Plodno područje mešanja dečje poezije i avangarde jeste humor, smehovnost koja je obično pripisivana dečjem svetu, s tim što su moderni pesnici, imajući u vidu razvijenost duha savremenog deteta, bezazlenoj komici pridružili ironiju i grotesku, inače dominantne vidove modernističkog zajedljivog i gorkog smeha. Crni humor postaje obazriv način osvešćivanja i upućivanja deteta u surove probleme realnog sveta. Parodija, kao imanentna kritika i vid obračuna s poetičkim suparnicima u prelomnim razdobljima, koja jedan od svojih vrhunaca u našoj književnosti doseže upravo u avangardi s Vinaverom, zapravo je, prema Ćosićevim rečima, „uporno podetinjavanje odviše patetične i za naše pojmove sve više smešne tradicionalne literarture”, ozbiljne, visoke književnosti čije su vrednosti umnogome devalvirane u savremenom svetu bez mere i ravnoteže. Avangarda i dečja književnost dele savremeni osećaj komičnog, praskavi humor, razigranost i lepršavost slobode jezičkog eksperimenta, te radoznalost u otkrivanju i stvaranju novih dimenzija nadrealnosti i mašte.

BoraCosic1

Neophodno je, dakle, bilo pokušati bar približno odrediti neuhvatljive granice dečje poezije i kriterijume za izbor tekstova za antologiju, i Ćosić se, neminovno, suočio s poteškoćama, nedoumicama i dilemama. Rukovodeći se kao osnovnim načelom, pre svega, inovativnošću na svim planovima pesničke tvorevine za decu, što podrazumeva znatan udeo mašte i fantastike u oblikovanju poetskih slika i sveta pesme, te  jezičke poduhvate, duhovitost i pronalazačku slobodu u izrazu, kao i moralno-psihološku smelost pesme da se obrati otvorenoj svesti savremenog deteta, Ćosić je sačinio subjektivan izbor dečje poezije, „svesno jednostran, namerno sveden, smišljeno ,nepravedan’ na jednoj, a istovremeno ,popustljiv’ na drugoj strani”. Nemilosrdan prema jalovom stihotvorstvu o trivijalnim temama i suvoparnom poučitelnom popovanju, Ćosić obilato „filuje” svoj cvetnik neobičnostima, začudnostima, maštarijama i iskričavim jezičkim „izgredima”, razbarušenim kalamburima i žargonskim izrazima izaziva uredno očešljanu i uštogljenu frazu nemaštovitih epigona i raspričanih didaktičara. Otuda je i koncepcija same antologije zasnovana ne na hronološkom redosledu pesnika ili pesama, već su kao princip grupisanja tekstova poslužili kriterijumi jezičke i tematske inovativnosti, mašta i fantazija. Slično avangardnim pesnicima, Ćosić napušta „zlatna pravila” stare kritike, načelo „cele lepe pesme”, i uopšte načelo celovitosti, odabirajući često i fragmente tekstova za svoju knjigu, a oglušio se i o žanrovsku čistotu, te u antologiju dečje poezije ulaze različiti rodovi i oblici tekstova i njihove kombinacije, od stiha i poetske proze do čisto proznih segmenata i dijaloških formi. Načelna poetička razmatranja potkrepljena primerima i izneta u dinamičnom, duhovitom i strasnom (ne i ostrašćenom) tonu, unekoliko karakterističnom za modernističke manifeste, Ćosić je dopunio krokijima pesnika čije je tekstove uvrstio u svoju antologiju, vešto markirajući u svega nekoliko poteza najbitnije odlike njihovog stvaralaštva za decu i njihovog značaja i mesta u duhovnoj i pesničkoj avanturi pisanja za najmlađe, uz nagoveštaje daljeg razvoja dečje poezije.

Sačinivši dragocen i reprezentativan izbor dečje poezije, korpus tekstova koji je u trenutku nastanka predstavljao živo tkivo tog vida naše književnosti, a i danas je jednako vitalan i svež, Bora Ćosić je na sebe preuzeo smelu i odgovornu ulogu pisca manifesta, eksplicitnog poetičkog programa modernog pesništva za decu. Prema svom ličnom senzibilitetu i kritičkim načelima, svojoj poetičkoj svesti i savesti, učinio je to u duhu avangardne prevratničke akcije, smatrajući da su upravo te težnje i u dečjoj poeziji iznedrile vrhunske vrednosti i dela koja su, govoreći u eliotovskim kategorijama, obogatila tradiciju i udahnula istinsku novinu među relevantna ostvarenja dečje književnosti. Ćosićevo viđenje srpske dečje poezije nedvosmisleno jeste šamar onome što se do tada smatralo oficijelnim dobrim ukusom kada je reč o našem pesništvu za decu, i nema sumnje da je njegov učinak na tom planu podjednako bitan kao i odjek avangardnog delovanja u srpskom pesništvu uopšte, a njegova antologija je, u izvesnom smislu, manifest-knjiga dečje poezije. Stoga i Ćosićev predgovor ima prevratnički značaj u dijahronijskoj perspektivi razvoja kritičke misli o dečjoj poeziji i tumačenju njene prirode.

Comments (3)

Tags: ,

Kljovaš

Posted on 11 June 2013 by heroji

Slobodan Škerović

 

O kretanju duše…

 

Moj otac sam ja. Evo kako. Moj otac je imao dve žene-šamanke. Bile su veoma mlade, a on je već bio prestareo da bi mogao da se kočoperi i zavodi.

Nešto drugo je tu bilo na snazi.

Mog oca su zvali Smrzli jer je došao iz severnih predela, umotan u kožu belog kita, s rogom narvala umesto koplja, ogrlicom od kljova belog medveda i punom torbom kljova morž-svinja, zbog čega su ga još zvali i Kljovaš – a to je više odgovaralo njegovom karakteru opsednutom dugim, belim i šiljatim stvarima. No, neko ga je pri prvom susretu nazvao Smrzlim i tako je to ostalo.

Zbog ožiljaka na licu, ostataka promrzlina.

„Kao on, kao on”, govorili su, poredeći me s ocem. A ja sam se pitao, „Kako, kako? Pa on je umro pre nego što sam se rodio!”

Zaista, kako?

Uostalom, on nije bio pravi šaman, bio je pre svega lovac, voleo je borbu s moćnim zverima. Ja uopšte nemam takvu želju. Zablenut jesam, no nisu li mnogi isto tako zablenuti? Međutim, moja majka je uporno tvrdila da sam isti on, ali nije ništa umela da objasni. Ili nije htela.

Ali sada, kada sam zagazio u šamansku onostazu, počele su da mi se otkrivaju neke stvari, pre svega kao nagoveštaj. Nagoveštaj je kao oštar njuh, on ne greši, ide pravo k cilju. Nešto jesam dobio u nasledstvo od Smrzlog, a uskoro ću znati i zbog čega i šta.

Ludilo? No, ludilo je najčešće od šume. Drveće je zagledano, šumsko zverinje služi šumi, a ljudi, ako nisu Jaki, još gore polude. Izgleda da je moj otac previše bio usamljen u divljini, a i ja volim da budem sam. Jesam li po tome sličan?

Moja majka ga je kratko poznavala, bila je slaba šamanka, samo mu je poslužila da mene rodi.

Druga žena je otišla nedugo posle njegove smrti. Ubili su ga iz zasede, a njih dve su ga čuvale mrtvog izvesno vreme.

Šaman-nosorogaš je tvrdio da ga nije dobro poznavao. I ostali su izbegavali da govore o njemu. Na kraju sam pitao Kiša. On je bio iznenađen time koliko malo znam. „Kriju od mene”, rekao sam mu.

„Kriju jer misle da se šegačiš!”

Ovo me je još više zbunilo. „Ne šegačim se, zaista ne znam!”

Kiš me je oštro proučavao pogledom. „Moguće je da ne znaš, rano je. Nije ti se otkrilo.”

Ništa. Moraću sve sam da saznam. Ali kako, ne mogu da se poredim s nekim koga nema?

Hladna šuma. Smrznuto ludilo. Led u očima.

Pokušavam da zamislim njegov svet. Svetlost koju nosi vetar, oštra kao zub…

Zašto su ga čuvale posle smrti?

Kad smrt nastupi iznenada, drugi, ukoliko su prisutni, pomognu da se Jaki što pre udalji i usmeri ka Zborištu. Ili barem dok se ne odluči za novi život, ukoliko je preslab za konačni odlazak. Ali predugo su ga čuvale, za takav slučaj još nisam bio čuo. Čuvale su ga u stanju podvojenosti.

A ja sam baš tada bio u utrobi njegove žene, slabe šamanke!

Razmišljajući ovako, uputio sam se k brdu tražeći šamana-nosorogaša. Toliko sam se bio zaneo da sam nepažnjom naleteo na njega – pravo u naručje! „No, kud si sunuo, Munjo?” Podigao sam pogled, iznenađen. Nikad mi se nije obraćao nadimkom, a kamo li ovakvim imenom. Ja sam zbog svoje tvrdoglavosti verovao da su imena ipak samo prigodni nadimci i da im se ionako pridaje preveliki značaj. Okarinaš, to bi bilo moje prigodno ime, a Munja, pa to uopšte i nije ime, već zamena: umesto mene – munja. A ja nisam munja.

„Jesam li ja moj otac?”, iznebuha ga upitah.

Kao moj otac?”, dodao sam brzo.

Kratko je ćutao, a onda rekao: „Ne.”

„Zašto su ga žene toliko dugo čuvale?”, nastavljao sam s pitanjima.

„Mislim da mu se to izjalovilo.” Očigledno, šaman-nosorogaš je izbegavao da o tome govori.

„A da li je moguće da je on hteo da preuzme moje telo?”, bio sam uporan, dopala mi se ta zamisao.

„Da”. Njegov odgovor me je sada iznenadio.

„On je svakako želeo da to isproba na licu mesta, kada je već ostao bez tela i bio u bezizlaznoj situaciji.”

„Ali zašto kažu da sam isti kao on? Možda je ipak ostao uz mene?”

„Nije. Tvoja majka ima poseban razlog što tako govori, ali samo ona zna tačno šta je to. Idi kod nje, neka ti ona objasni.”

To je bio kraj razgovora.

Otišao sam do majke. Solnčala se naga, žmurila je.

„Smrzli je dugo živeo sam”, rekao sam, nadajući se da ću je isprovocirati da nešto kaže o ocu.

„Kljovaš je voleo da se dodiruje.”

Šta joj sad pa to znači?

„Šta se desilo s njegovom zbirkom kljova?”, iznenada sam upitao.

„Ja sam ih zakopala.”

Bi li se mogla napraviti okarina od kljove morža-svinje, sinulo mi je?

„Naučio me je da dodir vode osećam kao dodir Solnca”, nastavila je ona.

Ništa nisam razumeo.

„Kako to?”

„Živeći u večitom ledu, što ga je umalo koštalo života, na kraju se dovio kako da se ugreje”, glasno se nasmejala. „vratio se na jug, i nabasao  na mene. Čim sam ga videla, znala sam da će on biti otac mog deteta.”

Dvoumio sam se jesam li dovoljno radoznao da njenu priču saslušam do kraja. Nije mi se baš dopadalo da slušam o njihovim intimnim doživljajima. Ali, kako, Solnce kao voda?

„Solnce je vatra”, gnjavim je ja.

78349_124653407597543_229309_o

„Ja sam volela žestoko dodirivanje, to je kao kada Solnce prži”, nastavila je ona. „On je čekao da se iscrpim, da se pretvorim u vodu. Dodirivao me je vlažnu, i to me je grejalo. Vraćalo mi je snagu.” Onda je ućutala, kao da je nekud odlutala, protezala se na Solnčevim zracima. „Opipavao me je mnoštvom lakih dodira. Nije dozvoljavao da se pomeram. Od toga bih se pretvorila u duh. A on me je već čekao, tamo.”

„Njegov Podvojeni je čekao da dođe tvoja Podvojena?”

„Ti to tako nazivaš?” Bila je iznenađena.

„Pa onda znaš, tako smo ga ja i druga žena čuvale mnogo dana. Nas troje zajedno i naizmenično. Nije hteo da nas napusti.”

„Pa to ne može večno da traje!”, prasnuo sam.

Bio sam ubeđen da i dalje nešto krije od mene.

„Hteo je da se spojen sa mnom vrati u moje telo, jer svoje više nije imao. Ja sam se više puta vraćala, ali bi on ostajao s drugom u podvojenosti.

To ipak nije bilo moguće ostvariti. Ali, druga je bila izdržljivija i upornija od mene. Otišli su, ostavili su me s tobom. Ne znam kako se to završilo. Možda je još uvek s njom, možda su našli još nekog da pripomogne. Neku zver, ili drvo, ili stvar. Ne znam. Mnogo toga mi pada na pamet.”

„Ma ti ništa ne znaš!”, povikao sam na nju.

„On je hteo da mene izbaci i ostane u telu bebe!”

Majka je samo kikotavo zamumlala i nastavila da se izležava.

Kakva glupača! Otac je sigurno zarobio nekog Grabljivca i ovaj ga je savetovao, kao što inače savetuje Mršavce, da poveruje u glupavu zamisao i da ga tako hrani i izdržava. Baš je ona našla ko da mi bude otac!

Sad barem znam otkud moje zanimanje za Grabljivce.

Ponovo pođoh kod šamana-nosorogaša.

„Saznao sam kakva je budala Kljovaš bio”, rekoh mu i izložih svoju pretpostavku.

„Ako je imao svog Grabljivca-slugu, moguće je da je opstao do današnjeg dana. Hm, da vidimo.

Nemoj samo odmah da pojuriš da ga tražiš.”

Šaman-nosorogaš me je zabrinuto odmeravao, ali se i smejuljio. Možda je hteo da baš tako i učinim? Lukavstvo, lukavstvo…

„Moram o svemu dobro da razmislim”, odvratih. Nameravao sam da se posavetujem s Kišem, dojadio mi je ovaj šaman-nosorogaš sa svojom preteranom odmerenošću koja nije ništa bolja od oklevanja. Unervozio sam se. Ipak, dok sam tražio Kiša, znao sam da ne treba da prenagljujem. Treba da se smirim, osamim, sačekam da mine uzbuđenost. Promenih nameru i uputih se Nemirnoj.

Mogućnosti, mogućnosti…

Ukoliko je po svaku cenu želeo novo telo, znači: imao je nešto toliko vredno što ga je sprečavalo da se preseli u Zborište ili makar ponovo rodi. Šta bi to moglo da bude? Šta?

Ludo, ludo… Da li se zapravo stopio s Grabljivcem? Telo Grabljivca je dugovečnije od tela Jakih. Smenjivao je Podvojenog Grabljivca za Podvojenu ženu, otišao kod Mršavaca gde ima dosta Grabljivaca i naučio ih kako da u pokretu održavaju podvojeno stanje u zajednici Mršavaca?

Ne, nisam mogao da poverujem u to. Zbog čega nije hteo da napusti ovaj svet i telesno obličje?

Uplašio sam se. Otrov se širio mojim telom.

Ponovo sam goreo. Uporno sam želeo da saznam nešto što je najverovatnije bilo potpuno nevažno, sumanuto – grabljivski opsesivno i, samim tim – opasno i bolesno.

Nemirnu nisam našao. Otišla je. Sada sam ja postao neodlučan. Mogao sam da je čekam, ali to bi moglo da potraje.

Vratio sam se majci.

„Ispričaj mi sve što znaš o Kljovašu”, navaljivao sam. Nije uopšte morala da me posluša, ali Solnce ju je omekšalo, odobrovoljilo.

„Kljovaš je na severu, u oblasti večnog leda, lovio s Mršavcima ribu i kitove. Jedna Mršavica je rodila dvoje dece zaredom s njim, ali ona nisu dugo poživela. Napustio je te Mršavce, oterali su ga. Pobegao je. Dugo se smucao, i dalje po severu, usamljen ili s jelenašima, ali se klonio njihovih žena. Nije mi mnogo pričao o tom vremenu, ali ja sam u podvojenosti s njim saznala dosta toga. Među Mršavcima-severnjacima ima malo Grabljivaca, i zbog toga su prilično osetljivi na njihove napade. Mogu teško da se razbole jer nisu odmalena navikli na tu napast. Kljovaš je ispočetka pokušavao da otera Grabljivce, ali su se ovi snalazili i brzo prelazili s jednog Mršavca na drugog. Na kraju mu je dojadilo da se s njima preganja i prizvao je jednog Grabljivca sebi. Jedno vreme je živeo s njim a zatim ga je ubio. Ubio ga je iznenadnim, snažnim udarom osećanja čežnje. U Kljovaša je to osećanje bilo razvijeno zbog dugog usamljeničkog života. Grabljivca je u početku hranio upravo snagom tog osećanja, drugih osećanja nije ni imao, ali je pri metio da je Grabljivac počeo da slabi. Kada je Grabljivac i sam to shvatio, nastojao je da pobegne, ali ga je Kljovaš zaustavio pustivši svoje osećanje da se razmahne. Grabljivac nije imao snage da se odvoji od njega. Neko vreme se poigravao s njim i na kraju je prizvao čežnju svom snagom, a Grabljivac je umro.”

„Ja sam ubio nekoliko Grabljivaca”, ne znam ni sam zašto sam to rekao.

Majka kao da je prečula moju upadicu. Nastavila je svoju priču: „Posle smrti zarobljenog Grabljivca iza njega je ostala samo nekakva kristalna prašina i sitnež. Kod živog Grabljivca ti su kristali u razređenom stanju, ne mogu se opipati a i skoro da su nevidljivi. Kljovaš je otkrio da se telo Grabljivaca odziva na određene titraje. Sporiji titraji im više prijaju, dugotrajna i uporna osećanja slabije jačine im naročito pogoduju, a snažni izlivi ih uznemire i mogu da izazovu suprotne postupke u njih – istovremenu želju da se hrane, da rastu ili da pobegnu, jer ih previše oslobođene sile može ubiti, rastočiti. A osećanje čežnje može da postigne veoma veliku snagu. Od njega mogu da umru i Mršavci, pa i Jaki, ukoliko mu se u potpunosti prepuste. Naravno, Grabljivci nisu glupi i u Mršavaca izazivaju sva druga osećanja, kojima se bezbedno hrane, dok čežnju ili tugu naročito izbegavaju.

Ali, oni su na severu malobrojni i nemaju dovoljno uticaja, a ni izbora. Zbog toga ih je Kljovaš, kada je to razotkrio, imao u svojoj vlasti.

Imao je naročit razlog da ih odmah sve ne uništi.”

Zastala je s pričom, kao da se umorila. Ali se predomislila.

„Plašim se da ti ovo ispričam jer si suviše nalik Kljovašu, a meni nije do kraja jasna njegova namera da se združi s Grabljivcima. Ne bih volela da se i ti upetljaš s njima. Znam da voliš da istražuješ i da ne umeš da se zaustaviš onda

kada je neophodno da sačuvaš prisebnost.” Ponovo je zaćutala.

Sada bi trebalo da je razuverim.

„Bolje je da mi sve kažeš nego da gubim vreme otkrivajući ponovo ono što se već zna”, rekoh, pokušavajući da zvučim razborito.

„Da bi sve shvatio kako valja, a tu ima dosta pojedinosti, moraćeš da se sa mnom zaputiš onostrano, jer neke stvari moram da ti pokažem pošto se rečima ne mogu iskazati. Sada još nisi spreman.”

65729_124614187601465_788990_n

Znao sam da više ništa neće reći, a ipak sam bio zadovoljan. Imao sam oko čega da razbijam glavu, a izgleda da je bilo dovoljno vremena za to – dok ne budem spreman, zaključio sam zajedljivo razgovor sa samim sobom.

„I dalje ne razumem zbog čega kažeš sam isti kao on. reci mi.” Bio je to poslednji pokušaj.

„Pa to, s dodirivanjem. Tvoji prsti su tako lagani, kao i njegovi. I svirka koju njima stvaraš proizvodi slično dejstvo. Po tome si isti kao on.”

I pored sve te silne priče, sve se svelo na to, na dodir! Odjednom sam splasnuo.

Više nisam imao želju ni s kim da razgovaram. Sklonio sam se u šumu i tiho zasvirao.

Osećanje tuge i čežnje bilo mi je skoro potpuno nepoznato. Ili ne? Kao da je ne što nedostajalo u mom shvatanju osećanja. Naravno, nikada nisam naučio da osećajno reagujem, još od kada sam savladao svoje prve, a zatim i kasnije strahove. Jednostavno, nedostatak osećanja brinuo je brigu kako valja i nije mi se dešavalo da se nađem u situaciji koju, iako ne razumem, ne umem da razrešim, strpljivo, hladnokrvno ili nepredvidivo – na kraju krajeva i munjevito.

Kada su me zarobljavali, nisam pokušavao da pobegnem. Kada su me progonili, stizala je pomoć onostrano. Nije bilo mesta za osećanja. I sada, ukoliko bih hteo da proučim osećanja, trebalo je da ih nađem u nekom drugom i da ih tako, posredno, razmotrim. Nisam bio siguran da će to moći tako.

A i prezao sam od toga, bilo bi to preveliko upuštanje i prepuštanje nekontrolisanim silama koje su od čoveka lako činile razjarenu zver ili otupelu budaletinu. I već sam znao, moja zanesenost je prevladala. Neka bude šta bude. uzdao sam se u svoju snagu koja me je do sada vodila tom neobičnom putanjom ukrštanja i dodira s Mršavcima i Grabljivcima. I toj opasnoj zanesenosti  jednom će doći kraj. Želeo sam da obiđem i upoznam opasna područja i mislio sam da je to moguće učiniti bez ozbiljnih posledica.

A onda, misli su mi skrenule k nečem drugom.

Kako je to neobično moja majka objasnila! Već sam o sebi razmišljao kao o šamanu-dodirašu!

Bila je to sasvim nova i obećavajuća zamisao.

Ples prstiju po okarini, ples prstiju po telu, po prirodi, po svemu. Po zamislima, po osećanjima.

Po Grabljivcima! Dodir života i istovremeno – smrti! Kakva bi to bila veština pokretanja duha!

Polagano sam se uputio k naselju naših suseda košaraša, jer njima sam ostavio Soni posle suočavanja s Baobabašima i njihovim glavešinom Kork-Barapom. A ako je neko bio opterećen i razdiran osećanjima, onda je to bila Soni, posle svega što je pretrpela.

Zvuči bedno, znam, jer možda više i nije na njima, ali Mršavci su izgleda zamišljeni da budu hrana jednom obliku života koji ne potiče s našeg sveta i koji nije najbolje usklađen s titrajima naše planete. Jesu li Mršavci bili stvoreni, kao i Jaki, s dovoljno snage da se oslone na sopstveno iskustvo, to još uvek nisam znao. Ali, barem što se mene tiče, odnosno te moje zaokupljenosti istraživanjem, smatrao sam da vredi pokušati i razjasniti uzrok njihove slabosti. Voleo sam da to pokušam.

Šta sam znao o Grabljivcima? Oni gospodare tuđim telima, ali ne tako što ih obuzimaju svojim duhom, već njima posredno upravljaju. Kao što muflonaši čuvaju muflone, ili kozari svoje koze. Sve se svodi na uslovljeno ponašanje. Sve ono što Jaki ne čine i čemu se čitavog života suprotstavljaju, kod Mršavaca je glavno. Mršavci skoro sve rade naopako i pogrešno. Svoju decu ne uče da stanu i razmisle pre nego što nešto urade, već ih teraju da podražavaju i delaju bez razmišljanja. Imaju svoja predanja i svoje načine i ponosni su na sebe ukoliko sve čine prema zadatom obrascu. Kod Jakih nije tako. Barem ne kod mojih, ali poznato je da neki drugi Jaki čine baš glupe stvari. To se dešava kada se prekine veza s duhom i onostranim. Tada jaki postanu slabi. A Grabljivci su tu uskočili, u taj prekid, i samo je trebalo da ga održavaju, a zatim da se naslađuju.

Postoji nešto što je suprotstavljeno nastojanju da se duh, posle iskušavanja života, vrati sebi. Radoznalost duha, njegova želja da istražuje, nije uzrokovana telesnim postojanjem – radoznali duh ne odlazi od sebe, on nije duh-begunac.

Duh se ne upušta u život zarad poricanja sebe. A ipak, činilo se da postoji neka sila koja upravo to želi – da razdvoji duh od sebe, da ga uništi, raspe, da od sebe stvori takvo postojanje iz kojeg taj obezduhovljen život ne bi morao da na kraju propadne i vrati se u onostrano, u svoj prvobitni oblik – da na neki način ostane u sopstvenoj oblasti. Duh inicira život, a zatim ga napušta – život nastavlja svoje postojanje bez duha.

To se zove Grabljivac, a moj otac, Kljovaš, ukoliko je zaista želeo da ostane u ovom životu, morao je slično da postupi. Samo, da bi mu to uspelo, morao je da ima telo, jer upravo je telo ta sila koja troši duh da bi se održala. A tela umiru – cilj bi, stoga, bio besmrtno telo. Trošenje, uništenje duha – to je telo.

Ovakvo razmišljanje  u meni je probudilo teskobu. Ta teskoba  imala je poznat miris – strah!

Preda mnom je lagano počeo da se ocrtava obris bića kojem je suština strah od gubitka različitosti. Telo koje se beskrajno preoblikuje da bi ostvarilo svoju svrhu, kojem smrt ne predstavlja nepremostivu prepreku. Beskonačni crv, beskonačno ponavljanje života, umiranja, rađanja, umiranja, rađanja, umiranja… Neprekidni život, kao vetar koji se oslanja na talase – on postojan a oni prolazni…

Poći ću od toga da je strah osnovno osećanje, ili osnov svakog osećanja. Bez straha nema želje za životom. Iako sam bez straha, i živ sam, znam da se smrću ništa ne prekida. Ovo znanje, koje je moje iskustvo, suprotstavljeno je strahu, postoji na mestu straha.

Objasniću.

Iskustvo je moje telo.

 

 

 

Poglavlje iz knjige Slobodana Škerovića: Šamanijada „Znak Sagite”, knjiga 59, „Everest Media”, Beograd 2012. Ovde je dato uz dozvolu autora.

Comments (3)

Tags: , , ,

Širokim onostazama

Posted on 08 June 2013 by heroji

Zoran Stefanović

Širokim onostazama

 

(Slobodan Škerović: Šamanijada „Znak Sagite”, knjiga 59, „Everest Media”, Beograd 2012.)

Devetogodišnji Neandertalac je zavirio u bunar budućeg vremena i sagledao posledice koje smo mi, moderni ljudi – svaki Mršavac kojim vladaju Grabljivci – sa sobom doneli u dane sutrašnje, iz bezdana gornjeg paleolita.

Nije ovo vidilaštvo tehnički daleko od Pavićevog prozorljivog Jelena Priamuževića iz „Konja Svetog Marka”, ali je Pavić pisao geopolitičku metaforu, predstavljao je istorijsko ludilo koje plemenski karakter namerno izaziva. I to bez namere da se, kao gospodin-čovek, upušta u patološke korene takvog duha i mentaliteta.

Ali Škerović nije gospodin-čovek, već neretko demon, a u Šamanijadi nam otvoreno radi znatno stravičniju stvar. Priča nam o čovečanstvu kakvim ga gledamo, ali nedozreli odbijamo da vidimo.

Ova pripovest izmešta spoznaju i viđenje na ravan gde je duh vrste ili pojedinca bukvalna fizička sila. Tamo gde naša duhovna sakatost unazađuje Svemir.

Ako očistimo romantizovani, dramski i misaoni okvir ovog jedinstveno složenog dela, shvatamo da je Škerović zasnovao roman i dramski sukob dve čovečje vrste na naučnoj činjenici da su Neandertalci imali veću zapreminu mozga nego moderni čovek. Ali tu je i jedan naučni tabu: slutnja da su Neandertalci imali i telepatskih sposobnosti, nauštrb zvučnog govora. I posebnu sklonost ka muzici.

Ova tematska jedinstvenost romana je nekima od nas posebno draga. Srpska kultura skoro da nema priča o paleolitu, iako je ponikla na balkanskom tlu, onom koje je moderni čovek prvo naselio u Evropi. Očigledno, mentalna uslovljenost koju smo povukli nakon 1945. – da se ne smemo baviti pričama starijim od XII veka – još važi.

Ali, čak i ovakvi kakvi smo, ne možemo biti sprečeni da na današnjem zgarištu svih novodobačkih misaonih poredaka sklopimo divne korice ove knjige – dva su ih šamana radila, Zoran Tucić i Rade Tovladijac – i poželimo hodočašće u tek otkriveno pećinsko nalazište u Sićevačkoj Klisuri ili da tiho oslušnemo svoje bilo, koje možda damara nekim promilima neandertalskog genoma. Da slutimo probijanje opne i sopstveni rast.

Šamanijada nam, dakle, priča o duhovnom razrastanju, pa i o njegovoj (ne)mogućnosti. Zaziva Budu, Kastanedu, Junga i Hokinga, naporedo spliće najnovija sa najstarijim znanjima o svemiru.

154131_124624510933766_1135584_n

 

 

I čita se dva puta, ako ste uopšte predodređeni da je shvatite. Govori vam novostarim rečima koje dete-okarinaš, Vuk svoje rase, neposredno šalje u zamrli srpski jezik preko Škerovića.

Tako i Srblji dobiše knjigu o šamanizmu, ali sa preokretom da je šamanska sama po sebi. Filosofsko i pripovedno u njoj je bezobzirno podređeno mističkom i energetskom.

Danas, kada se već bližimo trećem desetleću postojanja edicije „Znaka Sagite”, njena 59. knjiga nam pokazuje da ovaj Kneževićev mali kontinent i dalje ciklično porađa majušne prevrate, ne samo u domaćoj  fantastici, već u celoj srpskoj književnosti.

Nije mala drskost štampati ovakva štiva i dražiti gikovštinu Jugosfere.

Sâm Škerović (rođen 1954) je izdanak naraštaja koji je prvi kod nas odgajan u hipermarksističkom, radikalnom raskidu sa lokalnom kulturom i civilizacijom. Taj blistavi naraštaj je po mnogo čemu određen globalnom pop-kulturom, i to kao njen delatni činilac. Međutim, u daljim ličnim duhovnim razvojima (ko je uopšte od njih imao takve sreće), neki od njih su iskreno polazili stazom budizma i kastanedizma, presađeni kao semenke na nebalkanska i vanevropska tla, ona koje su manje osećali neprijateljskim po sebe, i gde se neki smisao za njih lično naslućivao.

Ali to su bile privremene onostaze (piščeva novoreč), usputne stanice do satorija, prosvetljenja i razbuđivanja.

Međutim, Šamanijada nije ni Buda ni Kastaneda. Dovikivanja sa pomenutom dvojicom, istina, ima, ali ćemo najednom –  kroz svu povremenu crnogorsku turobnost – shvatiti i šta je krajnja poruka iza duhovnog poretka koji nam, retko podrobno za naglo oplićani srpski duh, nudi ovaj pisac.

 

Osetićete se radosnijim i razbuđenijim. I shvatićete da je nagon/pogon ovog romana izvorno škerovićevski. Atavistički i proročki. Sintetički moćan. Ep sada izniče iz sopstvenog tla, kroz jaukanje, bol i krv porađanja drugačijeg opažanja stvarnosti, onog koji je nama –  urođenicima i Gravetijencima, Verigašima u potencijalu – bio i potreban i prirođen.

Proći ćete kroz Šamanijadu lakše nego ste mislili. Ali ćete se vratiti promenjeni jer je u pitanju (naglašavamo za one koji čitaju samo zaključke) šamansko, a ne književno putovanje. Istina, ima tu dramske zabave i avanture, svakovrsne strave, velikih mudrosti, antologijski napisanih scena, blistavih naučnih i fantastičnih zamisli, pa i metoda koji je sproveden toliko signalistički da nam se čini kao dragocen prilog pokretu koji je veliki Miroljub Todorović našem dobu podario…

Ali je još i više onoga što se baš nas, čitalaca, lično tiče.

Većina potvrđenih putnika ove knjige bez sumnje će ponovo ići na onostaze, da bi videli jesu li zaslužili da ih Kiš ubije, Kamu-Pal udari močugom po glavi ili da ih mali Okarinaš zazove u Zborište, gde se duše sabiraju.

Ako taj tren ponovo dođe, ne imajte sumnje, strahove odbacite, na silu uzmite gorki lek. Škerovićeva moć razgradnje svakovrsne stvarnosti razgolitila je one veće datosti što se kriju iza skrame čulnih opažanja.

Zbog toga će, smatramo, u vremenskoj perspektivi ovaj pisac ostati kao jedan od retkih istinskih proroka koje je naše doba imalo, čak i kada se vraća u arhajske bunare ljudskosti u Šamanijadi, tom paleolitskom epu nad epovima.

 

Comments (5)