Archive | November, 2016

Tags: , , , , , , , , , ,

Draginja (Draga) Ljočić Milošević – avangarda srpskog feminizma

Posted on 25 November 2016 by heroji

Vasilije Milnović

 

Draginja (Draga) Ljočić Milošević – avangarda srpskog feminizma

 

Draginja (Draga) Ljočić (1855, Šabac – 1926, Beograd) je bila prva žena doktor medicine i tek četvrta žena koja je na čitavom evropskom kontinentu doktorirala iz te oblasti. Istovremeno, njen život svedoči o borbi za ravnopravnost polova i velikoj ženskoj hrabrosti, pa danas možemo reći da je to bila jedna od najinteresantnijih žena u modernoj istoriji Srbije.

Prva srpska lekarka, sufražetkinja (pripadnica pokreta za jednako pravo glasa muškaraca i žena) i feministkinja, Draga Ljočić se od početka svoje lekarske karijere, iako sa diplomom Ciriškog univerziteta, neprestano morala boriti sa mizoginim stavovima svoje okoline, koji su pokušavali da je na svaki način diskvalifikuju, u stručnom i ljudskom smislu. Pokazujući bezbroj puta svoje stručno znanje, ali i veliku hrabrost i rodoljublje – kao bolničarka u srpsko-turskom ratu (1876-1878), nakon koga je postala prva žena sa činom poručnika, a potom i kao aktivni učesnik balkanskih ratova i Prvog svetskog rata – Draga Ljočić se, umesto sa lovorikama, uvek susretala sa zavišću muških kolega i otvorenim neprijateljstvima.

Uostalom, kao ciriški doktor medicine i sa činom ratnog poručnika, ova hrabra žena nije mogla čak ni da pronađe posao u državnoj službi u svojoj struci. Nekoliko puta joj je odbijan zahtev, uz najrazličitije apsurdne izgovore, da bi joj, tek nakon ličnih urgencija kraljice Natalije, bilo dozvoljeno da obavlja privatnu praksu. Tek nakon nekoliko godina, ona je primljena u državnu službu, ali kao lekarska pomoćnica. Posle njene neverovatne požrtvovanosti u ratu, unapređena je u sekundarnog lekara, ali sa daleko manjim pravima od svojih kolega: manja plata, bez povišica, sa istim brojem dežurstava kao i muškarci (iako je bila majka maloletne dece) i bez prava na penziju. Njeni dopisi tadašnjem Ministarstvu unutrašnjih dela i odgovori istog danas se mogu tumačiti i kao prilog istoriji borbe za rodnu ravnopravnost na ovim prostorima. Iako je u to vreme i sam dopis sa konkretnim stručnim zahtevima jedne žene smatran blasfemijom, Draga Ljočić se nije libila boriti se za svoja prava: „iz prakse dosadašnje gospode Ministara izlazi da ja mogu kao lekar služiti državu i preko trideset godina državne službe i da ni u položaju, ni u plati ne krenem ni malo dalje“. Jedan od niza odgovora, ovog puta od strane Načelnika Saniteta, naročito je živopisan: „ženskinja po samoj svojoj fizičkoj prirodi pozvano je da se naslanja na jačeg od sebe – na čoveka, koji će rukovoditi u njezinom životu“. Ova rodna diskvalifikacija nije bila dovoljna, pa je dodata i profesionalna nekompetencija zasnovana na polnoj inferiornosti: „da li bi gospođa Ljočić mogla biti sreski lekar, okružni, opštinski ili vojni lekar… Ko zna prirodu ženskinja koja je udata, taj neće mnogo tražiti razloga da kaže da gospođa Ljočić ne može ni jednu od gore pobrojanih dužnosti vršiti“. Bez obzira na sve njene kvalitete, ona je uskoro otpuštena iz službe, ali se veoma uspešno nastavila baviti privatnom lekarskom praksom.

draginja-ljocic

Dodatni prilog opštem licemerju predstavlja činjenica da je Draga Ljočić jedino za vreme ratova bila izjednačavana sa svojim kolegama. Sve vreme trajanja ratova, ona je kao lekarka radila ravnopravno sa kolegama, a u srpsko-bugarskom ratu iz 1885. radila je i kao jedini lekar u tri bolnice u Beogradu. Ipak, to nije bilo dovoljno da joj se u mirnodopskim uslovima, na njene zvanične dopise, Ministarstvo obraća sa „poštovani doktore“, što je bilo uobičajeno prilikom dopisa njenim kolegama. Ovo, međutim, hrabru Šapčanku, koja se u Cirihu u toku studija upoznala sa idejama ruskih nihilista (preko koleginica iz Rusije) – što će definisati njene političke poglede, kao i odnos prema feminizmu – neće sprečiti da nastavi svoju borbu (koja je u ono vreme često poprimala donkihotovske obrise). Konačno, 1924. godine, priznata joj je penzija.

I pored ove, često uzaludne borbe, za osnovna prava – u vremenu koje i u drugim evropskim zemljama nije ženski pol prepoznavalo kao ravnopravan, naročito kada je u pitanju radno pravo – Draga Ljočić je upamćena kao jedna od najvećih dobrotvorki u istoriji naše medicine, što joj je obezbedilo ipak veliki, iako prećutni, ugled u društvu. Često je besplatno lečila decu, a osnovala je i Materinsko udruženje, čiji je cilj bio staranje o napuštenoj deci. Budući da su ova deca većinom bila vanbračna, društvo ni ovde nije propustilo da pokaže svoje licemerje, glasno kritikujući. Ipak, Draga je uspela da se izbori za zgradu, a nije dočekala otvaranje bolnice za žene i decu, za čije otvaranje se izuzetno zalagala. Bolnica je otvorena tri godine nakon njene smrti.

Iako je njena borba često bila bezuspešna, njen ugled je ostao neukaljan, a njen život i rad ostaje jedno od najboljih svedočanstava u istoriji žena u Srbiji XIX veka.

Comments (2)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Lirska alhemija poetskog hodočašća “Hleb od ruža” Tanje Kragujević

Posted on 05 November 2016 by heroji

Snežana Kesić

 

 

 

Lirska alhemija poetskog hodočašća “Hleb od ruža” Tanje Kragujević

 

 

SAŽETAK:  Ovaj rad osvetlјava poetički šifrarnik zbirke pesama Hleb od ruža Tanje  Kragujević u estetskom i duhovnom saobražavanju  ontološkim premisama. U  analitičko interpretativnoj i kritičkoj korelacijsko- integracijskoj metodičkoj ravni ispituju se relacije u figurativnoj punoći pesničkog tkiva oslobođenog tenzije semantičke dominacije.  Iako se ne poriče protivrečna dimenzija stvarnosti, poseban akcenat stavlјen je na afirmaciju životne radosti i  artikulaciju nade za metamorfozu relativizovanog. U prepoznatlјivom lirskom pulsiranju stihova ovog poetskog rukopisa u neosimbolističkoj formuli iznova se potvrđuje autentična pesnička refleksija u aksiomatici čiste senzibilnosti. Kontrastirajući beskrvnosti i sivilu teorijske rigidnosti, neurušavanjem vere u stožere tradicionalnih vrednosti (u kojima duša, lјubav, život, lepota, večnost i transcedencija identitetski prepoznaju svoju bit i bitnost) dosledno se osvetlјava odupiranje pretećim formulama prolaznosti.

           

KLjUČNE REČI: (neo)simbolistička formula, „čista poezija”, figurativnost, ontološki predznak, konstruktivizam

Već samim naslovom ove zbirke Hleb od ruža metaforično se centrira nasušnost opstajanja prvog elementa “profane stvarnosti” kroz sublimaciju višeglasja u postojanosti sazvučja duše. U autentičnom duhovnom uslojavanju punktova sa predznakom esencijalnog i estetskog apologizira se nepriznavanje apstrahovane emocionalnosti nehumanih mehanizama savremene recepcije u naglašenoj nežnosti slika: “Jer ruža je ruža/ u svakoj latici/ po jedno srce./Zbog kojeg iznova/ Još jednom i ja/ na oprezu sam./ Na probi./ U kidlјivom tekstu/ Bez ikoga./ Dete svojih reči.” (Kragujević 2012: 167) U težnji za trajnim duhovnim imunitetom od poroznosti “relativizovanog“, subjektivizacija spoznatlјivog u izohipsama materijalnog je samo “metaforički okean” za poetsku razigranost u konsituisanju vlastitog galaktičkog orijentira.

 

U stalnoj transgresiji iz mikro u makro ravni  u kodu emotivne slivenosti sa supstancijalnom punoćom stvarnosti,  u  lirskoj polifoničnosti (neo)simbolistički se priziva poezija prepoznatlјiva kao “čista poezija”.  Poput sugestivnosti Verlenovih reči koje akumulacijom svoje liričnosti “preuzimaju inicijativu“ učitavanjem osećajnih nijansi, između pesničke stvarnosti i one u srcu ovaploćenog živlјenja jeste nerazdroblјivo metafizičko počelo, kao poligon za duhovnu meditaciju rasterećenu provokativnog i subverzivnog: “Večna. Plaha kiša./ Okrznut si. I sam. /Kao večnost/ u pismu božje čestice” (str.166).

 

U identifikaciji pesnikinje kao “Deteta svojih reči” (str.167) sa uzdanjem u sebe i u “zajedničko sunce” jezikom mogućeg izbavlјenja (a ne potiranja, samoopovrgavanja), naseobine  duše, u zaoblјavanju pesnikinjinog lirskog rukopisa prema “ogledalu neba”, nisu patetično iznane iz “unutarnjih odaja” svog jezgra, već su aktivno i samodeterminišuće “vrele”.

 


 

(“A navejalo je/ i samo nebo u svemu je/ napadalom./ Svaki čas pred stopalima./ Nalazim mu poneki/ otpali pramen./ I prinosim ga./ Usnama duše. (str.109) Gde šumi prvo čulo talasa./ Vibrafon svetlosti” (str.112) “Sa nebesokog dna./ Na dnu (gole duše)” (str.121)).

 

U figurativnom poigravanju imaginacijske bujice u spoju začudnih relacija u koje su upereni glasovi iz  sazvežđa “ovog” i “onog” sveta, oslobođeno tenzije semantičke dominacije, stvara se poezija koja kroz svoju krv prepoznaje sebe samu. (“Uzeti jasnu boju/ što prišiva/ komadić po komadić/ arhaičnog rasula (str.13) Načinom kojim se budi/ puž od srebra. /Nakit/ u arhivi starosedelaca./Ili nacrt ulica na dlanu/ turiste. Vir na ekranu./ Probuđen kažiprstom. (str.45) Pod bodežom zaspale zvezde/ pocuri putnikov hlad. (str. 21) Senka u punom sjaju./ Polutar ravnog zrna peščane reke…/Ljulјaška i suncobran.”(str. 24)).

 

Pulsiranja praiskonskog bila univerzuma u aksiomatici čiste senzibilnosti potvrđuju se i specifičnom, netradicionalnom stihovnom formom, pregnantnošću aliteracijske čulnosti, kao i umnožavanjem eliptičnih obrazaca (Četvrtak  je. Anćeli/ beru moje trešnje./ Opremlјeni vetrenjastim/ krilima. Antikvarni. Mili./ Ne liče na prolaznost./ Nit čine lakšom/ Krv lјudske bašte (str.22)).

 Hleb-od-ruza-Kragujevic

Iako se ne poriče dijalektički lik stvarnosti, u brojnosti deminutivne leksike životna radost se u svojoj  vibrantnosti naslućuje u afirmaciji sa iste strane  lucidne dimenzije ( zverčica, cipelice, daščica, barice, svetilјčice, kutijica, komadić, sličice, tanjirić, trkačica, listak, burmutica, kapica, ručica, mrvica, kapelica, tručkom, staklići, vatrice, svećice (..)). Jezikom nedekonstruisanog “uvek iznova hranjena noć” (23) pesnikinjinog duha ne odustaje od iluminiranja suptilnošću svoje vedrine. (Sve si mi./ Što jesi./ I što nisi ti si./ Sva čar./ Sva laž./ Nemoguće. (27)) Uslojavanje zemalјskih znakova sa metafizičkim arhiznamenjima učestvuje u prizivanju  beskrajnosti u punoći duše u prepoznatlјivoj pesničkoj paradigmi: “A kad su se sreli sunce i zemalјska kola, nije se znalo ko će koga da preveze. Sunce je pokazalo lepotu, čovek u kolima- svoju istrajnost. Išli su jedan uz drugog iz dana u dan. I to su nazvali- beskrajnost“. Pavlović (1997: 147)

 

Kao odgovor na potonuće lјudskog duha i “artefakte“ savremene instrumentalizovane recepcije inicijalno se artikuliše nada za potencijalnom metamorfozom u kontunuiranoj potrazi za pouzdanim odgovorom (“Ali znaš da drugačije je tu sve./ U sferama smisla./ Saosećanja koje leva komora kaže desnoj./ Zidajući dva broda katedrale./ Telo krstarice.” (124) “Beskrajno dug/ zvezdin svlak./ Začaranost./ Priča o smislu ničeg.” (91))

 

Dosledno obrascu zrelog umeravanja životnog balasta formule nesavršenosti se učitavaju u stvarnosne koordinate isklјučujući obavezivanje na tminu, kao i na perfekcionističku “nepogrešivost izvođenja” (Nadmašuju me/ Izvođači savršenstva./ U svečanosti sjaja./ U zveketu uzvišenog/ I patosu pokore bolјi.(…)/ Spokojan u slutnji da/ veliki papirni zmaj/ što leti letnjim snovima/ u dečijem pogledu/ ne traži drugo do sitan/ i vijugav korak u travi/ (…) Biber i papriku./ Bluz malih stvari. (89)) I kad se “ništa” dijagnostikuje u komorama smisla radost ostanka u stvarnosti koja se ne polarizuje   neposustalo se oglašava u “matičnim knjigama” u otvaranju “akorda duše” (“Zaboravio si stablo/ duše u mom srcu./ I on tuče./ Krupnim kapima./ S lisja moje duše. Mog tela. (75) Raspireni plamen priče/ Koji iz duše iznese neko/ umesto završnog zbogom.” (32)) Strujanja svetlosti sa obe strane pesnikinjine stvarnosti odolevaju prevlasti nepoverenja oponirajući diskursu bezizlaza i mirenja sa dominacijom mračnih, neobećavajućih sila kao što bi Stevan Raičković pesimistički ispevao: “Na život bacah kamen tako često./ Sada pod zemlјom pevah i gle: blatim smrt. / S listom što pada menjao bih mesto./ Žile, u mraku zemlјe, tresu gornji vrt.” Raičković (1983: 61)

 

U pesnikinjinoj optici racionalno ustrojavanje svesti je na suprotnom polu iznijansiranosti osećanja, ali isto tako izostaje i izjednačavanje sa mističnim, često u naglašeno romantičnoj, lirskoj poetskoj subjektivizaciji (Iz vode jasno se vide/ Kule od kostiju. I žada./ Što opasuju vreme./ I ono što milije je/ lјubavi. Kad se budiš./ I vraćaš svetu lipa./ Svetu lјudi./ (84))

 

Uprkos svesti o teskobi i protivrečnoj dimenziji života lirski subjekt nije utešnjen u bivšem, već upućen na ono što je trenutno inicirajući prepoznavanje vedrih značenja potencijalnog vasionskog jednoglasja. U životnoj složenici humani akt je neraščvoren na ono što je bilo i na ono što dolazi kristališući se u premisama sadašnjeg i kad je prošlost “prikovana” u naslovu pesme (Prošlost, prikovana, (9)) (Ništa mi nije potrebno./ Da bih se setila. (20) (…) Sa praga doma sveta/ Iz pukotina bez uzdaha/ I krika već sipi sutra. (30))

 

Sa ontološkim predznakom, neurušavanjem vere u stožere tradicionalnih vrednosti (u kojima duša, lјubav, život, lepota, večnost i transcedencija identitetski prepoznaju svoju bit i bitnost) dosledno se osvetlјava odupiranje pretećim formulama prolaznosti (“I u zraku tražiš najkraće telegrame transcedencije (90) 11, “Nikad dovolјno beskonačnog u premerenom” (72) U matičnim knjigama./ Kosa i uspravna./ Kiša vremena. (26) I kamen i zid plača/ Ti./ U svemu savršena./ Ljubavi. (19)) Referencijalni karakter nevarlјivih životnih uporišta se postojano održava pred naletima obesmišlјavajućih obrazaca sadašnjice.

 

Kontrastirajući beskrvnosti i sivilu teorijske rigidnosti, u simbolu ruže (prepoznatlјivim i u prethodnim zbirkama[1]) koncentrisani su noseći elementi u pesnikinjinoj poetici: sunce, voda, muzika, svetlost, “žena u pesku u telu pesme” (114), kao i radost  neapstrahovane mogućnosti “Priče onoga što je života” (120) “Sedi ti sad./ Tu./ I sadi svoju ružu./ U slomlјenoj nebeskoj travi.”/ (120) ”A jednog jutra našeg vremena/ Da gledaš sebe kako živiš/ Lepo. Sediš uz šolјu čaja./Sa otvorenom knjigom./ Nad tobom upalјena/ ruža svetlosti./ Sa jedne strane stola si ti/ što je gleda./ Sa druge / strane si opet ti. Što gledaš./ I vidiš da vidiš./ Da ruža je manja/ A ti sve više njen miris./ Parfem L’air du temps. (120) Ruža i u ovoj zbirci zadržava svoju simboliku prolaznosti i protoka vremena u inicijaciji radosti kroz utiskivanje atributa esencijalnog poput maštovitih stihova Vaska Pope: “Ružokradice se privuku ružinom drvetu/ Jedan od njih ukrade ružu/ U srce je svoje sakrije“. Popa (1990: 32)

 

U neposustalom aktivitetu za revitalizacijom esencijalnih punktova u nemoći za obuhvatanjem celine u ravni pseudo značenja ukazuje na mogućnost ujedinjavanja sa prirodom u jednom duhovnom biću. U strahu od preteće samodovolјnosti ubrzanih procesa tehnološke vladavine to je jedino moguće otelotvorenje conditio humana. (“I jedna ruža kao dete/ Između njih/ rasipa svoj kikot/ Neukim stvarkama./ Sakuplјačicama senki./ Što plaču u svojim/ Tužnim kutijama./

 


[1] “Ruža je senovit, htonski cvet koji nagoveštava metamorfozu, preobražaj, tako da je njeno prisustvo ( kao u prethodnim zbirkama, tako i u ovoj) kako u svojstvu elementa inventara pesme, tako i u ulozi simbola ili segmenta metamorfoze očekivano.“ (Todorović 2008: 1220)

 

Zaboravlјene u podnožju/ elektronskih piramida./ Gužvicama pare i dima.” (166)) U saživlјenosti sa njenim elementom, po meri svojih životnih i umetničkih intuitivnih usijanja, čovek deluje u naponu aksiomatskog kao jedino istinskom.

 

Prepozntalјiva alhemija pesnikinjinih stihova u saobražavanju impulsima organskog,  u hronotopu različitih poetskih i stvarnosnih dimenzija, potvrđuje “ženski kanon“ koji se u recepciji Vladislave Gordić Petrović (2008: 1165- 1172) obistinjuje u jedinstvenoj fluidnosti svoje lirske mekoće, reflektujući se u njenom poetskom rukopisu  se u autentično nežnom strujanju svog poetskog hodočašća.

 

 

 

LITERATURA:

 

Beleslijin 2011: D. Beleslijin, Virtuelna boja života, Zbogom za motel, Koraci, Kragujevac: Narodna biblioteka Vuk Karadžić, b4. 3- 4, str. 129- 133.

Verlen 1996: P. Verlen, Pesme, Podgorica: Unireks

Gordić 2013: S. Gordić, Hleb od ruža, Srodstva i razdalјine, Novi Sad: Akademska knjiga, str. 118- 122.

Kragujević 2012: T. Kragujević, Hleb od ruža, Vršac: KOVViše zbirki (u fus noti iz Kragujević 2009: T. Kragujević, Staklena trava, Zrenjanin: Agora stare zbirke) Kragujević 2010: T. Kragujević, Ruža, odista, Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, Kragujević 2006: T. Kragujević, Svirač na vlati trave, Zrenjanin: AGORA Kragujević Kragujević 2010: T. Kragujević, Izgovoriti zvezdu,  neosimbolizam, naći kritike

Kragujević 2003: T. Kragujević, Kutija za mesečinu, Vršac: KOV

Laković 2012: A. Laković, Osmišlјene freske trenutka, Književni list, br.2/ 107, Beograd: Klub saradnika i donatora Književnog lista

Lalić 1993: I. V. Lalić, Eva i Adam, pogovor knjizi Muška srma, Beograd: Srpska književna zadruga

Nikolić 2006: M. Nikolić, Žena od pesme, Surfovanje po biću i jeziku, Književni magazin, Beograd: Srpsko književno društvo, br.64- 65.

Pavković 2014: V. Pavković, Zrelost sve je, pogovor knjizi pesama Od svetlosti, od prašine, Knjaževac: Umetnička akademija Istok, str. 111- 115.

Pavlović1994 : M. Pavlović, Međustepenik, Vršac: KOV

Gordić Petrović 2008: V. Gordić Petrović, Pismo ili kanon? Novi Sad: Letopis Matice srpske, knj. 482, sv. 5, str. 1165-  1172.

Popa 1956: V. Popa, Nepočin- polјe, Novi Sad: Matica srpska, Novi Sad, Beograd, Beogradski grafički zavod

Raičković 1983: S. Raičković, Kasno leto, Beograd: Prosveta

Rajčević 2010: B. Rajčević, Staklena trava, Izabrane pesme, Koraci, Kragujevac: Narodna biblioteka Vuk Karadžić, sveska 5- 6, str. 165- 169.

Todorović 2008: N. Todorović, Vodič kroz strogu udobnost mikrokosmosa, Letopis Matice srpske, Novi Sad: Minnistarstvo kulture republike Srbije, knj. 482, sv.2, god.184, str.1216- 1223.

Šaponja 2009: N. Šaponja, Strasna vejavica između unutrašnjih i spolјašnjih granica, pogovor knjizi Staklena trava, Zrenjanin: Agora

 

 

Snezana Kesic

 

LIRIC ALCHEMY OF THE POETIC PILGRIMAGE THE BREAD OF ROSES BY TANJA KRAGUJEVIC

Summary

 

This essay enlights poetic codes of the collection of poems The Bread of Roses by Tanja Kragujevic in authentic spiritual and аesthetic correspondance to ontological values. The relations in the figurative code of the poetic substance  unlimited by semantic domination are examined in analitically interpretative and correlational- integrational metodical course. The special accent is put on the affirmation of the life of joy and the articulation of  hope  for the metamorphosis of  relativized, although contradictory  dimension of the reality is not denied. In recognisibile liric pulse in neosymbolistic formula of this collection authentic poetic reflection is confirmed in the axiomatics of  pure sensibility. Inspite of the consciusness of life`s narrowness it is emphasized that liric subject is not stuck in the past, but implys present initiating lightmeanings of the single voice of universe. Contrasting the palidness and the greyness of theoretical rigidity, uncollapsing the faith in the crucial entities of traditional values (in which soul, love, life, eternity and transcendency are marked as essential ) counteraction of formulas of transience)  is consistenly enlighted. In the fear of threatening selfsufficience of accelerated processes of technological rule uniting with nature is the only possible form of conditio humana. Referential character of nondelusional life`s stations is firmly held  in the condition of the deconstruction of presence.

Key words: (neo)symbolistic formula, “pure poetry”, figurativity, ontological values, constructivism

Comments (1)