Čas anatomije

Polemička vatrovanja Miroljuba Todorovića

Dušan Stojković

 

POLEMIČKA VATROVANјA MIROLjUBA TODOROVIĆA

 

Mirolјub Todorović je objavio dve knjige polemika: Štep za šumindere. Ko im štrika creva, Arion, Zemun, 1984. i Pevci sa Bajlon-skvera i moja frka sa njima, Novo delo, Beograd, 1986. One su preštampane u knjizi Nemo propheta in patria: polemike, Everest media,...Pročitaj više »


Metafizika pozorišnih slika na pozornici Antonena Artoa i Bertolda Brehta

Milena Kulić

 

Metafizika pozorišnih slika na pozornici Antonena Artoa i Bertolta Brehta

 

 

Dok je Breht pozorišno prometejstvo izjednačavao sa društvenim prometejstvom, namenivši mu saznajne zadatke kao najdublјi vid spoznavanja društveno-kulturoloških stanja koja bi trebalo da se „učine savladivim“, Antonen Arto u pozorištu pronalazi „alhemijskog dvojnika“, zalažući se za pozorište...Pročitaj više »


Lirska alhemija poetskog hodočašća "Hleb od ruža" Tanje Kragujević

Snežana Kesić

 

 

 

Lirska alhemija poetskog hodočašća “Hleb od ruža” Tanje Kragujević

 

 

SAŽETAK:  Ovaj rad osvetlјava poetički šifrarnik zbirke pesama Hleb od ruža Tanje  Kragujević u estetskom i duhovnom saobražavanju  ontološkim premisama. U  analitičko interpretativnoj i kritičkoj korelacijsko- integracijskoj metodičkoj ravni ispituju se relacije u figurativnoj punoći pesničkog tkiva...Pročitaj više »


Tematski krugovi u pesništvu Svetislava Stefanovića

Filip Marinković

 

Tematski krugovi u pesništvu Svetislava Stefanovića

 

Obiđete li danas Novi Sad, Jagodinu, Ćupriju ili Kruševac, nećete pronaći ni jedan pomen, ulicu ili spomen ploču, na kojoj stoji ime Svetislav Stefanović.  Takva situacija može se zateći i u književnoj kritici. Sem nekolicine kritičara, koji su imali...Pročitaj više »


Muzej Vojvodine u Novom Sadu

Aleksandar Radović

Muzej Vojvodine u Novom Sadu

 

            Muzeji su, izgledat će nekome, sitan dio problema i malena nada u njegovom rješavanju[1]

T. Šola

UVOD

            Muzej Vojvodine u Novom Sadu opovrgava te „nečije“ sumnje i „sitan problem...Pročitaj više »


Jovan Jovanović Zmaj i Gabrijel Kostelnik

Miloš Zubac

 

JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ I GABRIJEL KOSTELNIK

pesnička paralela: „Đulići uveoci” i „Umrloj ćerkici”

 

Sažetak:

U tekstu se daje poređenje zbirke pesama „Đulići uveoci” Jovana Jovanovića Zmaja s poemom„Umrloj ćerkici” Gabrijela Kostelnika. Osim na istim formalno-sadržajnim karakteristikama, akcenat je na životnom tragizmu oba pesnika, kao...Pročitaj više »


Funkcija didaskalija u Profesionalcu Dušana Kovačevića

Dušan Zaharijević

Funkcija didaskalija u Profesionalcu Dušana Kovačevića

 

Apstrakt: Funkcija didaskalija u drami Profesionalac Dušana Kovačevića, kao i njihova uloga u tekstu, je karakteristična i drugačija u odnosu na klasične drame. Kovačević didaskalijama daje ulogu kako u procesu stvaranja, tako i u građenju smisla. U radu...Pročitaj više »


Poetički igrokaz Rada Drainca

Snežana Kesić

 

POETIČKI IGROKAZ RADA DRAINCA

 

U sklopu partiture lirskih osobenosti i stvaralačkih mena koje se ukrštaju u  poetičkom spektru jednog pesnika, Rade Drainac, umetnički profil, boem i avanturista banditskog srca, svojim lirskim izrazom autentično reflektuje specifičnu klimu književnih strujanja nakon prvog svetskog rata[1]. Potvrđujući kvalitet frenezije...Pročitaj više »


Kosmističko putovanje u signalizam: „Moje srce na vrhu gromobrana“

Jelena Marićević

KOSMISTIČKO PUTOVANjE U SIGNALIZAM:

„MOJE SRCE NA VRHU GROMOBRANA“

 

Srpska narodna zagonetka:

„Pružih zlatnu žicu

Preko belog sveta

Pa je savih u orahovu ljusku“

        (Odgonetka: očni vid)[1]

„Želeo bih...Pročitaj više »


Proljeća Ivana Galeba na tragu esejizacije romana XX veka

Ivan Šterleman

Proljeća Ivana Galeba na tragu esejizacije romana XX veka

Apstrakt

Teorija romana kojeg poznaje evropska i svetska literarna tradicija od XVI do XIX veka se tokom druge polovine XX veka transformiše u niz drugih formi,...Pročitaj više »


Kneževa arhiva

Tatjana Brzulović Stanisavljević

 

Kneževa arhiva – iz arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu

 

Sažetak:

U ovom radu upoznaćemo se sa arhivom kneza Miloša iz arhivske zbirke Joce Vujića koja pripada značajnoj i najvrednijoj arhivskoj zbirci u Univerzitetskoj biblioteci  „Svetozar Marković” u Beogradu. Velika zasluga...Pročitaj više »


Subjectivity and intersubjectivity in discourse on the topic of global business

Milena Kostić

 

 

SUBJECTIVITY AND INTERSUBJECTIVITY IN DISCOURSE ON THE TOPIC OF GLOBAL BUSINESS

Abstract: In this paper we observed examples of subjective and intersubjective modality with the aim to explore how they are realized in the discourse of global business and find out whether speakers express their opinion...Pročitaj više »


Fantastika u romanu Besnilo Borislava Pekića

Dragana Bošković

 

Fantastika u romanu Besnilo Borislava Pekića

 

 

Apstrakt: Fantastika kao umetnički postupak predstavlja konstantu u celokupnom umetničkom stvaralaštvu Borislava Pekića -  negde manje prisutna, negde vidno naglašena. Prisustvo fantastike svakako počiva u činjenici da su osnovna ishodišta Pekićeve proze mitovi, legende i lektira, odnosno druga književna ostvarenja.

Kritika...Pročitaj više »


Radoje Domanović i časopis "Stradija"

Sunčica Glišić

Gordana Lazarević

 

Radoje Domanović i časopis “Stradija”

 

 

Apstrakt: Osnovna tema ovog rada je da predstavi političko-satirični list “Stradija”. 1904. godine, jedan od najvećih srpskih satiričara, Radoje Domanović, nezadovoljan političkom i društvenom situacijom posle Majskog prevrata 1903. godine, pokreće list pod nazivom “Stradija”. Domanovićeva osnovna ideja, kao vlasnika i glavnog...Pročitaj više »


Fantastika Novog Jerusalima

Dragana Bošković

 

Fantastika Novog Jerusalima

 

Apstrakt: Osim analize različitih vidova realizovanja fantastičnog proseda, koji čini sastavni deo umetničkog postupka Borislava Pekića, cilj ovog rada je takođe da pokaže da upravo fantastika predstavlja zajednički motiv koji čini vezivno tkivo ove zbirke. U romanu fantastika predstavlja samo elemenat, koji ima svoje mesto...Pročitaj više »


Vilinske priče- Simbolika i značenje bajki

Sunčica Glišić

Dragana Mihailović

Vilinske priče

                  Simbolika i značenje bajki

 

Dublja značenja kriju se u bajkama što sam ih čuo u

detinjstvu, nego u istinama kojima me je naučio život.

Šiler

 

Apstrakt: Osnovna ideja ovog rada je da...Pročitaj više »


Huka Barbarogenija ili: dosledna radikalna umetnička praksa zenitizma

Vasilije Milnović

 

Huka Barbarogenija

ili:

dosledna radikalna umetnička praksa zenitizma

(odlomak iz veće studije)*

 

 

Apstrakt: Tema ovog rada jeste promišljanje dometa i dosega stvaralaštva zenitizma, kao one avangardne teorijske platforme koja na najubedljiviji način svedoči o rasapu koji se dešava unutar ukupne srpske avangardno-modernističke paradigme. Doslednost i radikalnost zenitističke stvaralačke prakse tako potvrđuje...Pročitaj više »


Ishrana u Vizantiji

Milica Mirković

 

Sažetak: Ishrana je bitan činilac kulturne istorije, jer osim zadovoljavanja primarne čovekove potrebe, izbor, priprema i konzumiranje hrane predstavljaju i značajan segment društvenog i kulturnog ispoljavanja i svedočanstvo o minulim vremenima i razvoju ljudskih zajednica. Istorija Vizantije, kao jedne od najrazvijenijih srednjovekovnih država, zanimljiva je i iz...Pročitaj više »


Interkulturalni aspekti kao manifestacije Andrićevog „teatra senki” na primeru romana Gospođica

Jelena Marićević

Interkulturalni aspekti kao manifestacije Andrićevog „teatra senki” na primeru romana Gospođica

SAŽETAK: Interkulturalnost nas tera da mislimo o dijalogu i dodiru između kultura, ali uz zadržavanje različitosti, koje jedine i omogućavaju stvarni dijalog, kaže Danijel-Anri Pažo (Daniel-Henri Pageaux) u ogledu pod naslovom „Od multikulturalizma do interkulturalnosti”. Andrićev...Pročitaj više »


Vojvoda Mirče među perunikama

Milica Mirković

 

 

Vojvoda Mirče među perunikama:
p
replitanje istorijskih i obrednih elemenata u lirskoj pesmi iz Vukove zbirke (SNP I, 669)

 

 

Srpska usmenopoetska tradicija objedinjuje u svojim tvorevinama brojne elemente različitog porekla i starosti. U zapisima narodnih pesama mogu se uočiti tragovi viševekovnog naslojavanja motiva, što, u izvesnoj meri, omogućava...Pročitaj više »


Dijabološki kontekst u prozi Jovana Grčića Milenka

Milica Mirković

 

Dijabološki kontekst u prozi Jovana Grčića Milenka

 

SAŽETAK: Često zapostavljano prozno stvaralaštvo Jovana Grčića Milenka izuzetno je značajno i vredno delo u kontekstu srpske fantastičke književnosti XIX stoleća. Nakon uvodnog razmatranja fenomena đavola u evropskoj kulturi, njegovog ispoljavanja, prirode i tumačenja u religiji, folkloru i literaturi, detaljno...Pročitaj više »


Amalgam književnosti: između mita i istorije

Dragana Bošković

 

Amalgam književnosti: između mita i istorije

vampir i grof Drakula

 

SAŽETAK:

Uopšte uzev, slovenski mit o mrtvim ljudima koji se iz nekog razloga podignu i vrate među žive, kao mučitelji ili ubice, potiče iz kulta mrtvih. Ambivalentan odnos prema mrtvom čoveku u svim kulturama ogleda...Pročitaj više »


Rečito ćutanje Dragana Aleksića ili: još uvek čekamo neodadu

Vasilije Milnović

 

Rečito ćutanje Dragana Aleksića

ili:

još uvek čekamo neodadu

(odlomak iz veće studije)

 

SAŽETAK: Tema ovog rada jeste promišljanje dometa i dosega stvaralaštva srpskog dadaizma, kao one avangardne teorijske platforme koja na najubedljiviji način svedoči o rasapu koji se dešava unutar ukupne srpske avangardno-modernističke paradigme. Doslednost i radikalnost srpske dadaističke stvaralačke...Pročitaj više »


Antun Gustav Matoš i Jovan Skerlić

Sanja Radaković

 

Antun Gustav Matoš i Jovan Skerlić

 

SAŽETAK: U radu Antun Gustav Matoš i Jovan Skerlić predstavljene su dve velike ličnosti, dva velika kritičara s početka XX veka, kao i njihova slična i različita mišljenja o društvenim fenomenima i ličnostima svoga perioda. Polarizacija između Skerlića i Matoša zasniva se...Pročitaj više »


Avangardni perpetuum mobile Rastka Petrovića ili: objava Novog zaveta avangardnog duha

Vasilije Milnović

Beograd

 

Avangardni perpetuum mobile Rastka Petrovića

ili:

objava Novog zaveta avangardnog duha

(odlomak iz veće studije)

 

SAŽETAK: Tema ovog rada jeste promišljanje opsega i dometa srpske avangarde kao radikalne stvaralačke prakse, na primeru ranog stvaralaštva Rastka Petrovića, s posebnim naglaskom na centralnoj poetskoj zbirci srpske avangarde – njegovoj knjizi „Otkrovenje”. U ovoj...Pročitaj više »


Elementi parodije poetskih vrsta u Lirici Itake Miloša Crnjanskog

Milica Mirković

 

Elementi parodije poetskih vrsta u Lirici Itake

Miloša Crnjanskog [1]

SAŽETAK: Pojava elemenata parodije pojedinih lirskih vrsta u ranom poetskom stvaralaštvu Miloša Crnjanskog ostala je nedovoljno naglašena, uprkos često razmatranom odnosu ovog pisca prema književnoj tradiciji. U radu se, uz osvrt na dosadašnja istraživanja, na primerima...Pročitaj više »


Dete pripovedač u pripovetkama Borisava Stankovića

Milica Mirković

Funkcija deteta-pripovedača u pripovetkama

Stari dani i Stanoja Borisava Stankovića

SAŽETAK: Oslanjajući se na elemente tradicije i načela realističke proze, Borisav Stanković u isti mah i razara pripovedni obrazac realizma unoseći senzibilitet modernog čoveka i moderne stvaralačke postupke u svoja dela. Između ostalog, to postiže odabirom naročite tačke...Pročitaj više »


Ekspresionistički toposi u Dnevniku o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog

Maja Plavšić

 

Ekspresionistički toposi u Dnevniku o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog

 

Razvojni luk književnog stvaralaštva Miloša Crnjanskog počinje poezijom, pripovednom prozom, da bi romanom na prelazu između poezije i proze (Dnevnik o Čarnojeviću) došao do žanra romana, do Seoba, a luk završio testamentarnom pesmom Lament nad Beogradom. [1] Roman Dnevnik...Pročitaj više »


Društvo, kritika, politika

Sanja Zlatković

 

Društvo, kritika, politika

 

Neki aspekti kulturno-istorijskog konteksta srpske književne kritike dvadesetog veka u svetlu Istorije srpske književne kritike Predraga Palavestre

 

SAŽETAK: U Istoriji srpske književne kritike 1768–2007 I, II uočava se tendencija autora da osvetli i poseban kulturno-istorijski  kontekst srpske književne kritike, pri čemu će nastojati da ukaže na...Pročitaj više »


Parodije Stanislava Vinavera

 

Milica Mirković

 

Parodija žanrova u Pantologiji novije srpske pelengirike
Stanislava Vinavera

 

SAŽETAK: U radu se najpre ukratko ukazuje na pojmovno određenje i osnovne tipološke i funkcionalne karakteristike parodije kao književnog fenomena, te na zastupljenost parodije u srpskoj književnoj tradiciji. Zatim se načelno razmatraju odlike, funkcije i značaj Vinaverovog parodijskog...Pročitaj više »


Postupak karnevalizacije u romanu „Heroj na magarcu” Miodraga Bulatovića

Dragana Bošković        

 

Postupak karnevalizacije u romanu „Heroj na magarcu”

Miodraga Bulatovića

SAŽETAK: Rad se bavi postupkom karnevalizacije primenjenim u romanu Miodraga Bulatovića „Heroj na magarcu”. Analiziraju se elementi karnevalizacije po Bahtinovoj metodologiji, odnosno propituje se književni prosede ulančavanja ovih elemenata, njihovog stilskog korespondiranja s poetikom pisca, kao i recepcijskim...Pročitaj više »


Čudesna moć reči ili hazarsko otkrovenje

Maja Plavšić

Čudesna moć reči ili hazarsko otkrovenje

Ključne reči: Hazari, Hazarski rečnik, Otkrovenje, Ateh, Kagan, Lovci na snove, Hazarska Polemika;

„Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim duh su i život su.

Jevanđelje po Jovanu, (6,63)

Svi su sem božjeg jezici patnje, rečnici bolova.[1]

Jedan od...Pročitaj više »


Ženski princip u Koderovom epu

Dragana Bošković

Poštovаlac duge kose – Ženski princip u Koderovom epu

SAŽETAK: Koderova epika predstavlja suprotnost tipičnom srpskom romantičarskom epu, koji je prožet izrazitim muškim principom, rodoljubljem i često izdignut na refleksivnu ravan, jer Romoranka transkribuje sve značajnije romantičarske topose u ženskom ključu. Ženski princip se ne očituje...Pročitaj više »


Rana recepcija Burleske gospodina Peruna boga groma

Zdravko Petrović

Odlomak iz knjige Zdravka Petrovića „Kreativni haos Burleske gospodina Peruna boga groma: o konstruisanoj dekonstrukciji avangardnog romana Rastka Petrovića” (Službeni glasnik, Beograd, 2011). Ovde je dat uz dozvolu autora i izdavača.

RANA RECEPCIJA BURLESKE GOSPODINA PERUNA BOGA GROMA

Da je Burleska Gospodina Peruna Boga Groma 1921....Pročitaj više »


Duh humanosti u doba profita

Vasilije Milnović

Duh humanosti u doba profita

Fenomen „zagonetnog pisma“ u Andrićevoj Gospođici

SAŽETAK: tema ovog rada jeste propitivanje osnovnih karakteristika Andrićevog romana, s naglaskom na odnos novca i ideje humaniteta. Ova tema biće tretirana kako na fonu građanske emancipacije koju Andrić opisuje u ovom romanu na njemu svojstven način društvene...Pročitaj više »


Mit i tehnologija

Mladen Jakovljević

O mitu i tehnologiji

deo iz knjige

Mit i tehnologija u stvaralaštvu Rodžera Zelaznija

Everest Media, Biblioteka Paradox, Beograd, 2011.

Uvodno poglavlje knjige Mladena Jakovljevića, magistarske teze posvećene stvaralaštvu Rodžera Zelaznija, ovde je dato uz dozvolu autora i izdavača.

www.znaksagite.com

www.znaksagite.com/knjizara/everest.html

SAŽETAK: Mit i tehnologija su dva pojma...Pročitaj više »


Tri poeme Radomira Prodanovića

Miloš Zubac

Novi Sad

 

Tri poeme Radomira Prodanovića

 

SAŽETAK: U radu će biti reči o Radomiru Prodanoviću (1914 – 1944), beogradskom pesniku iza koga je ostala jedna zbirka posthumno štampanih stihova. Prodanovićev samosvojni lirski glas svedoči o uzbudljivom, visoko artikulisanom pesničkom iskustvu, koje otvoreno korespondira sa stvaralaštvom evropskih baroknih...Pročitaj više »